Zgodnie z uchwałą nr IV/31/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 6 lutego 2019 r. w okresie od 7 do 21 lutego 2019 r. przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami celem zaopiniowania zmian do statutów jednostek pomocniczych Gminy Nekla.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji społecznych. Opinia zostanie wyrażona za pomocą formularza stanowiącego załącznik do ww. uchwały. 

Projekty statutów jednostek pomocniczych Gminy Nekla zostaną wyłożone w okresie konsultacji do wglądu:
1. w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla – sekretariat;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla (http://nekla.nowoczesnagmina.pl)

Wzór formularza wyrażenia pisemnej opinii będzie do pobrania:
1. w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla – sekretariat;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla (http://nekla.nowoczesnagmina.pl)

Pisemne opinie należy składać:
1. osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla;
2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla (decyduje data stempla pocztowego);
3. pocztą elektroniczną na adres: nekla@gminanekla.pl, k.nowaczyk@gminanekla.pl