Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje,iż dnia 04 lutego 2019 r.,

ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w Gminie Nekla.

Zarządzeniem nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 1 lutego 2019 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2019 r. w zakresie:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zwracamy uwagę na zapisy zawarte w treści ogłoszenia mówiące o zasadach i warunkach składania ofert, m. in. o konieczności załączenia wymaganych dokumentów.

 

Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert oraz konsultowania ich kompletności z pracownikami Referatu promocji, kultury, ochrony zdrowia sportu, pożytku publicznego (nr tel. 61 43 73 195).

 

W załączniku Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla oraz wzór oferty i sprawozdania.

UMiG Nekla