Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet Miasta i Gminy na rok 2004 - w skrócie

Budżet Gminy Nekla na 2004 rok.

I. DOCHODY
1. Transport i łączność - 5.000 zł
a) wpływy z usług (wynajem autobus) - 5.000 zł
2. Gospodarka mieszkaniowa - 443.100 zł
a) użytkowanie wieczyste - 18.000 zł
b) dochody z najmu i dzierżaw - 170.000 zł
c) sprzedaż mienia komunalnego - 250.000 zł
d) odsetki - 5.100 zł
3. Administracja publiczna - 81.178 zł
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 54.178 zł
b) dochody jednostek samorządowych związanych
z realizacją zadań zleconych ustawami - 900 zł
c) wpływy z różnych dochodów (ogłoszenia, sprzedaż ?PN?) - 26.100 zł
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 1.000 zł
a) dotacje celowe - 1.000 zł
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 400 zł
a) obrona cywilna - 400 zł
6. Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej - 4.475.421 zł
a) karta podatkowa - 25.000 zł
b) odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat - 10.100 zł
c) podatek od nieruchomości - 2.350 zł
d) podatek rolny - 208.401 zł
e) podatek leśny - 27.873 zł
f) podatek od środków transportowych - 150.000 zł
g) podatek od spadków i darowizn - 300 zł
h) podatek od posiadania psów - 3.500 zł
i) opłata targowa - 9.000 zł
j) opłata eksploatacyjna - 90.000 zł
k) podatek od czynności cywilno - prawnych - 93.000 zł
l) opłata skarbowa - 35.000 zł
m) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 65.000 zł
n) inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw - 65.500 zł
o) podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - 1.270.047 zł
p) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) - 70.000 zł
7. Różne rozliczenia - 4.171.622 zł
a) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.395.850 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 606.537 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej - 129.235 zł
d) pozostałe odsetki - 40.000 zł
8. Oświata i wychowanie - 650.300 zł
a) dochody z najmu i dzierżawy - 10.000 zł
b) dotacje celowe na zadania inwestycyjne - 489.500 zł
c) odpłatność za przedszkole - 111.000 zł
d) dochody za wynajem hali sportowej - 39.800 zł
9. Pomoc społeczna - dotacja celowa - 177.800 zł
a) składniki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające świadczenia społeczne - 4.200 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społęczne - 97.600 zł
c) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 8.300 zł
d) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 67.700 zł
10. Edukacyjna opieka zdrowotna - 85.000 zł
a) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 85.000 zł
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 163.000 zł
a) udział mieszkańców w kosztach inwestycji - 108.000 zł
b) wpływy z opłaty produktowej - 25.000 zł
c) otrzymane spadki, zapisy i darowizny - 30.000 zł
R A Z E M - 10.253.821 zł

II. WYDATKI
1. Rolnictwo i łowiectwo - 140.668 zł
a) wydatki inwestycyjne na wodociągowanie wsi Mystki - 128.500 zł
b) wpłata na rzecz izb rolniczych - 4.168 zł
c) pozostała działalność - 8.000 zł
2. Transport i łączność - 456.590 zł
a) wydatki inwestycyjne - 372.590 zł
b) zakup usług pozostałych - 84.000 zł
3. Administracja publiczna - 1.269.096 zł
a) urzędy wojewódzkie - 116.262 zł
b) Rada Miejska Gminy - 79.000 zł
c) Urząd Miejski Gminy - 1.100.834 zł
4. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 1.000 zł
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 62.900 zł
6. Wydatki związane z poborem podatków i opłat - 27.283 zł
a) wynagrodzenia agencyjno - promocyjne - 27.283 zł
7. Obsługa długu publicznego - 219.500 zł
8. Różne rozliczenia - 10.000 zł
9. Oświata i wychowanie - 5.487.466 zł
a) Szkoły Podstawowe - 2.678.215 zł
b) Przedszkole - 932.295 zł
c) Gimnazja - 1.734.617 zł
d) dowożenie uczniów do szkół - 119.238 zł
e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 23.101 zł
10. Ochrona zdrowia - 65.000 zł
a) przeciwdziałanie alkoholizmowi - 65.000 zł
11. Pomoc społeczna - 602.832 zł
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.200 zł
b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne - 257.940 zł
c) dodatki mieszkaniowe - 120.558 zł
e) ośrodek pomocy społecznej - 170.191 zł
f) usługi opiekuńcze - 41.643 zł
11. Edukacyjna opieka wychowawcza - 218.234 zł
a) świetlice szkolne - 217.534 zł
b) dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - 700 zł
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.536.797 zł
a) wydatki inwestycyjne - 1.116.005 zł
b) utrzymanie zieleni w mieście i gminie - 10.000 zł
c) oświetlenie ulic, placów i dróg - 247.837 zł
d) pozostała działalność ( zakup energii, usług
remontowych i pozostałych) - 162.955 zł
13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 307.955 zł
a) Nekielski Ośrodek Kultury - 196.000 zł
b) Biblioteka Publiczna - 107.955 zł
14. Kultura fizyczna i sport - 64.000 zł
a) dotacja podmiotowa do Klubu Płomień - 58.000 zł
b) zakup materiałów i usług - 6.000 zł
R A Z E M - 10.496.321 zł

Przyjmuje się do realizacji następujące zadania inwestycyjno - remontowe:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nekli - etap VI, w następujących ulicach: Zawodzie, część ulicy: Prusa, Dworcowej, Wiosny Ludów, Sieniewicza, Poznańskiej i ulicę Rynek. W zadaniu tym ujęto również budowę trzech przepompowni sieciowych i kanalizacji deszczowej.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w Nekli - etap VII w ulicach: Beutlera, Kosińskiego Linke, Orzeszkowej i Konopnickiej.
3. Budowa drogi utwardzonej w Nekli ul.Sienkiewicza.
4. Budowa sieci wodociągowej we wsi Mystki.
5. Budowa poletka osadowego na oczyszczalni ścieków w Nekli.
6. Modernizacja dróg gminnych Targowa Górka - Racławki i Gierłatowo - Zasutowo, w Nekielce, Stroszki - Biskupice oraz w Starczanowie.
7. Wykup dróg gminnych.
10. Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy.
11. Zakup dla Urzędu Miasta i Gminy 3 komputerów.
12. Wyposażenie w sprzęt dla siłowni w hali sportowej w Nekli oraz budowa drogi pożarowej przy obiekcie szkolnym.
13. Wykonanie oświetlenia ulicznego dróg i ulic w Zasutowie ul.Kwiatowa przy szkole, Stroszki od torów kolejowych do posesji p.Lipowczyka, ul.Malwowa w Nekli, ul.Parkowa od ul.Szczepańskiego do ul.Słowackiego.
14. Utwardzenie boiska sportowego przy ul.Dąbrowskiego w Nekli.
15. Współudział w budowie sieci gazowej w Nekli.
16. Zakup pojemników na odpady stałe, szkło lub plastik.
17.Ustawienie nowego przystanku autobusowego w Gierłatowie.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w pozycjach 1 - 4 uzależnione jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.
W ramach robót publicznych przewiduje się wykonać:
1. Przedłużenie chodnika na ulicy Poznańskiej w kierunku cmentarza w Nekli.
2. Ułożenie chodnika na ulicy Reymonta w Nekli.
3. Malowanie strażnicy OSP w Nekli.
4. Wykonanie WC i malowanie pomieszczeń w bibliotece w Nekli.
5. Modernizacja sanitariatów w NOK.
6. Malowanie świetlicy wiejskiej w Barczyźnie.
7. Uzupełnienie destruktem nawierzchni drogi zbiorczej Nekla - Zasutowo.
8. Ułożenie płytek podłogowych w poczekalni i na korytarzu w Poradni Lekarskiej ?AMICOR? w Nekli.
9. Ułożenie płytek w kuchni w Schronisku szkolnym.
Zgromadzony również został materiał na utwardzenie dróg gminnych tzw. destrukt asfaltowy pochodzący z frezowanych nawierzchni asfaltowych na drodze Nr 2 w Nekli i we Wrześni w ilości 3000 ton. Materiał ten przeznaczony został gminie przez Dyrekcję Generalną Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.
Planuje się wykorzystać ten materiał na następujące drogi i parkingi:
1. Zasutowo - Gierłatowo - na dł. 500 mb.
2. Starczanowo - na dł. 180 mb.
3. Stroszki - Biskupice - na dł. 300 mb.
4. Gąsiorowo (pobocze) - na dł. 150 mb.
5. Nekla, ul.Reymonta - na dł. 50 mb.
6. Parking przy kościele w Nekli - na dł. 3000 mb.
7. Uzupełnienie ubytków na drodze
zbiorczej Nekla - Zasutowo - 4 km.
8. Utwardzenie parkingu przy Zespole
Szkół w Targowej Górce - 300 m2
9. Zasutowo ul.Polna - 500 mb.
10. Uzupełnienie ubytków nawierzchni
na drodze w Targowej Górce ul.Madera - 300 mb.

Ogółem na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 2.192.095 zł, co stanowi 20.9% wydatków.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2004-02-25 09:54:19
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2004-02-25 09:56:02
Ostatnia zmiana:2004-02-25 09:56:02
Ilość wyświetleń:4117

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij