BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz. U. z 2018r. , poz. 1260,1669)

ogłasza nabór na na stanowisko:
 
 DS.INWESTYCJI
 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA
w pełnym wymiarze czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5)  w procedurze naboru preferowane będzie:
a/ wykształcenie średnie techniczne o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku oraz staż pracy wynoszący min.2 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji (mile widziany staż pracy w administracji publicznej) lub
b/ wykształcenie wyższe budowlane oraz staż pracy wynoszący min.1 rok na stanowisku związanym z budownictwem, prowadzeniem inwestycji, remontów (mile widziany staż pracy w administracji publicznej)
6)  umiejętności sporządzania i analizowania dokumentacji technicznej, w tym kosztorysowej będzie dodatkowym atutem,
7)  znajomość przepisów z zakresu ustawy o prawie budowlanym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
8)  umiejętność biegłej obsługi komputera w  zakresie podstawowych programów pakietu Office,
9) ogólna znajomość przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, o samorządzie gminnym, finansach publicznych, kodeksie postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,
10) czynne prawo jazdy kat.B.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów prawa objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy,
2)  umiejętność stosowania przepisów ustaw  w praktyce,
3)  wysoka kultura osobista,
4)  odporność na stres,
5)  systematyczność, kreatywność, samodzielność, dokładność,
6)  umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnie,
7) posiadanie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjno-inżynieryjnych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
Zadania podstawowe:
1. przygotowywanie i realizacja inwestycji gminnych, współpraca w tym zakresie z referatem gospodarki komunalnej oraz referatem gospodarki gruntami i ochrony środowiska, w tym uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji,
2. współpraca w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie usług, dostaw i robót budowlanych,
3. przygotowywanie umów o wykonawstwo usług, dostaw i robót budowlanych,
4. współdziałanie z wykonawcami inwestycji, inspektorami nadzoru budowlanego,
5. odbiór i przekazywanie do użytku inwestycji gminnych i przygotowanie do archiwizacji dokumentacji technicznej,
6. monitorowanie zadań w okresie rękojmi, gwarancji,
7. prowadzenie spraw inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
8. prowadzenie spraw związanych z pracami remontowymi w budynku urzędu,
9. współdziałanie przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i wieloletnich programów inwestycyjnych.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: I kwartał 2019 r.
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska wymienionego w ogłoszeniu spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) CV / list motywacyjny,
2) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.
      
  6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
- napisem: „Nabór na stanowisko ds. inwestycji w  Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  – w  terminie  do dnia  21.12.2018 r.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 7.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 27.12.2018 r. i wtedy zostanie przeprowadzona wstępna analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna , o terminie której zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.

8. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1. wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2. postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.
         

Nekla, dnia 26.11.2018 r.  

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki