WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY NEKLA:


Przedmiotem najmu będą nieruchomości położone w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczone, jako:

1. garaż o pow. 21,00 m2, położony przy ul. Klemensa Szczepańskiego 7 - na czas nieoznaczony,
2. garaż o pow. 16,00 m2, położony przy ul. Dworcowej 12 - na czas nieoznaczony,
3. pomieszczenie o pow. 16,60 m2, położone w budynku archiwum przy ul. Dworcowej 10 - na czas nieoznaczony,
4. pomieszczenie o pow. 17,00 m2, w lokalu użytkowym położonym w budynku przy ul. Dworcowej 12 - na okres 3 lat,
5. pomieszczenie o pow. 140,70 m2, położone w budynku przy ul. Poznańskiej 33 - na okres 2 lat,
6. pomieszczenie o pow. 22,00 m2, położone w budynku przy ul. Poznańskiej 33 - na okres 2 lat.

Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli wynajmowanych nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze wynajęcia ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w operacie szacunkowym z wyceny wartości rynkowej ww. nieruchomości.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomości zostaną oddane w najem w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  19.10.2018 r.
- zdjęto w dniu  12.11.2018 r.