NG.6733.17.3.2018                                                                             
Nekla, dnia 23.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Nekla wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, obejmującej zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole wraz z przebudową i rozbudową, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 387/12, położonej w obrębie geodezyjnym Nekla, gm. Nekla.
 
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14 w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7:00-15:00 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia.