NG.6733.15.6.2018                                                                             
Nekla, dnia 20.07.2018 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Września wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, obejmującej budowę linii kablowych energetycznych nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 25/3, 22, 18, 20/1, 20/2, 20/4, 8, 1313/2, 1313/1, 34/1, 49/2, obręb Nekla, gm. Nekla.
W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 800-1600, w pozostałe dni tygodnia w godz. 700-1500 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia.