WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:

część nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla.

1. Część działki nr 19/21 o pow. ok.  0,4100 ha – położonej w Starczanowie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00014593/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

Nieruchomość jest niezabudowana.

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów działka stanowi tereny przemysłowe.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na północ od drogi krajowej nr 92, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXX/214/2017, dnia 5 października 2017 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego, dnia 11 października 2017 roku (poz. 6546) powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zieleni.

Stawka dzierżawy miesięcznej wynosi 2 900,00 zł + VAT.

 Uwaga: Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Najemca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z wynajmowanym gruntem. Czynsz płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego, na wskazany w niej nr rachunku bankowego i w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Najemcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  29.06.2018 r.
- zdjęto w dniu  13.08.2018 r.