Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla

Ogłoszenie nr 575517-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. 

Gmina Nekla: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 


I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Nekla, krajowy numer identyfikacyjny 631258098, ul. Dworcowa  10  , 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490.
 Adres strony internetowej (URL): www.nekla.eu
 Adres profilu nabywcy: 
 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa
 

 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

 I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
 adres
 


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
 Inny sposób:
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
 Inny sposób:
wersja papierowa
 Adres:
Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla
Numer referencyjny:  ZZ.271.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
 Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 


 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w złotych polskich w kwocie 1 660 000 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy złoty 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. Okres kredytowania 6,5 roku, z opóźnionym terminem spłaty (spłata od 31.03.2021 r.), spłata w ratach kwartalnych, okres spłaty kredytu – począwszy od 31.03.2021 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w następujących terminach i ratach: 1. 30.09.2018 0,00 2. 31.12.2018 0,00 3. 31.03.2019 0,00 4. 30.06.2019 0,00 5. 30.09.2019 0,00 6. 31.12.2019 0,00 7. 31.03.2020 0,00 8. 30.06.2020 0,00 9. 30.09.2020 0,00 10. 31.12.2020 0,00 11. 31.03.2021 49 750,00 12. 30.06.2021 49 750,00 13. 30.09.2021 49 750,00 14. 31.12.2021 49 750,00 15. 31.03.2022 121 750,00 16. 30.06.2022 121 750,00 17. 30.09.2022 121 750,00 18. 31.12.2022 121 750,00 19. 31.03.2023 121 750,00 20. 30.06.2023 121 750,00 21. 30.09.2023 121 750,00 22. 31.12.2023 121 750,00 23. 31.03.2024 121 750,00 24. 30.06.2024 121 750,00 25. 30.09.2024 121 750,00 26. 31.12.2024 121 750,00 b) Oprocentowanie kwartalne (3-miesięczne) liczone od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na zmiennej stawce WIBOR 3M (dla obliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 3M na dzień 20.06.2018 r. opublikowaną przez NBP) plus marża banku (marża nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy). c) Zamawiający zastrzega, że kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo, tj. postawiony do dyspozycji Zamawiającego będzie najpóźniej w dniu 01.08.2018 roku. Środki kredytowe zostaną wykorzystane do dnia 31.12.2018 r. d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim powiadomieniu banku o zamiarze takiej spłaty w terminie 7 dni przed jej realizacją, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwość przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania. e) Warunki wymagane przez Zamawiającego, co do prowizji i opłat bankowych: Zamawiający zapłaci bankowi jednorazową prowizję przygotowawczą liczoną od kwoty całkowitej kredytu (tj. 1 660 000 zł). Poza jednorazową prowizją Zamawiający nie przewiduje żadnych innych prowizji i opłat związanych z wykonaniem umowy. Prowizja przygotowawcza zostanie zapłacona z uruchomienia kredytu, poprzez umniejszenie kwoty uruchamianego kredytu. f) Umowa kredytowa zostanie kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy.

II.5) Główny kod CPV:  66113000-5
 Dodatkowe kody CPV:


 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 Wartość bez VAT: 
 Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie
 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 miesiącach:      lub   dniach: 
lub
 data rozpoczęcia:      lub  zakończenia:  2024-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
   2024-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:  
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 


 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 Określenie warunków: Posiadają zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz.U.2017.1876 ze zm.).
 Informacje dodatkowe Opis oceny Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i zgodności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
 Określenie warunków: Posiadają dodatni wynik finansowy w rachunku zysków i strat za lata 2016 i 2017.
 Informacje dodatkowe Opis oceny Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i zgodności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
 Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
 Informacje dodatkowe: 
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od informacji zamieszczonej na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz), b) odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego zezwalający na wykonywanie działalności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz.U.2017.1876 ze zm.) lub oświadczenie o jego posiadaniu, c) rachunek zysków i strat za lata 2016 i 2017
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 


 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
 

 SEKCJA IV: PROCEDURA 


IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
 Informacja na temat wadium
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
 Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie
 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
 Informacje dodatkowe:
 

 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie
 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
 Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
 Maksymalna liczba wykonawców  
 Kryteria selekcji wykonawców:
 

 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:
 
 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
 
 Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
 
 Informacje dodatkowe:
 
 Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
 
 Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
 
 Informacje dodatkowe:
 
 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
 
 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie
 Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
 
 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania: 

 Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
skrócenie terminu uruchomienia środków 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
 
 Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
 
 Informacje dodatkowe
 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
 
 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
 
 Wstępny harmonogram postępowania:
 
 Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
 

 Informacje dodatkowe:
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
 
 Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
 Informacje dodatkowe:
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
 elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:


Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:


Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania: 

 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
 Data:  godzina: 
 Termin otwarcia licytacji elektronicznej:


Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

 Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do siwz. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, pod rygorem nieważności, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) wydłużenia lub skrócenia realizacji przedmiotu umowy, w zakresie udzielonego kredytu, b) zmiany harmonogramu spłat kredytu, c) zmiany warunków finansowych w szczególności w wypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: - zmiany okresu realizacji inwestycji, - zmiany rzeczowego lub finansowego harmonogramu realizacji inwestycji, - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, - zmiany wynikających z działania siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
 Data: 2018-06-29, godzina: 09:00,
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
 
 Wskazać powody:
 
 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla z siedzibą w: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, tel. 61 43-86-011, e-mail: nekla@gminanekla.pl; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nekla jest Pan Tomasz Powała, kontakt: adres e-mail: iod@gminanekla.pl/ *; 3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr sprawy: ZZ.271.16.2018): Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan/Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych **; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

UWAGA!!!

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na zapytania

ZZ.271.16.2018              
Nekla, dnia 26.06.2018 r.


Zapytania do SIWZ - I

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 21 czerwca 2018 roku zapytania do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.


1.Prosimy o potwierdzenie czy zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej.

2.Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę pkt. B podpunkt 2 w rozdziale IX w SIWZ na zapis: „Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie” – obecny zapis ogranicza liczbę banków mogących wziąć udział w postępowaniu i przyczynia się do znacznego wzrostu ceny oferty bankowej.

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na zmianę dotychczasowego zapisu pkt. B podpunkt 2 w rozdziale IX w SIWZ:
„B. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 tj. posiadają dodatni wynik finansowy w rachunku zysków i strat za lata 2016 i 2017”
 na następujący zapis: „Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie”.


Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.


Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmisrza

 

ZZ.271.16.2018              
Nekla, dnia 26.06.2018 r.

 

Zapytania do SIWZ - II


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 21 czerwca 2018 roku zapytania do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.


1.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert przetargowych do dnia 20.07.2018 r.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu zostaje przedłużony do dnia 16.07.2018 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

ZZ.271.16.2018              
Nekla, dnia 26.06.2018 r.


Zapytania do SIWZ - III


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 21 czerwca 2018 roku zapytania do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.


1.Prosimy o udostępnienie poniższych dokumentów i informacji jako uzupełnienie do SIWZ:
a)Opinię RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,
b)Opinię RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany

Odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje kopie wskazanych dokumentów, jednocześnie zamawiający informuje, iż wskazane dokumenty zostaną udostępnione w Biuletynie Zamówień Publicznych (BIP) www.nekla.nowoczesnagmina.pl.

2.Czy w ciągu ostatnich 36 m-cy były prowadzone wobec JST za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjnego?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wobec JST nie były prowadzone postępowania egzekucyjne za pośrednictwem komornika sądowego.

3.Czy w ciągu ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w JST nie zostały zawieszone organy samorządu, nie ustanowiono w nim zarządu komisarycznego, nie został rozwiązany organ stanowiący.

4.Podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie jest powiązany kapitałowo z innymi podmiotami.

5.Czy na dzień dzisiejszy występują zobowiązania wymagalne? Jeśli tak to w jakiej wysokości i z jakiego tytułu?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6.Na jakim poziomie na dzień 31.03.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na dzień 31.03.2018 r. dochód ze sprzedaży majątku był na poziomie: 124 998,76 zł.

7.Na jaką minimalną kwotę planowane są przetargi na sprzedaż majątku i czy jakieś zostały już ogłoszone, jeśli tak, to na jaką kwotę?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż planowana kwota ze sprzedaży majątku to 800 000,00 zł. Na dzień dzisiejszy ogłoszone są 3 przetargi na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych na łączną kwotę 309 000,00 zł netto.


Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.


Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza


Ogłoszenie nr 500146693-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.


Nekla:
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 575517-N-2018
Data: 20/06/2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Gmina Nekla, Krajowy numer identyfikacyjny 631258098, ul. Dworcowa  10, 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490.
 Adres strony internetowej (url):
www.nekla.eu


 SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 


II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:  IV
Punkt:  6.2
W ogłoszeniu jest:  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-29, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:  Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-16, godzina 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:  III
Punkt:  1.2
W ogłoszeniu jest:  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Posiadają dodatni wynik finansowy w rachunku zysków i strat za lata 2016 i 2017.
W ogłoszeniu powinno być:  Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.

 

 

UWAGA dnia 27 czerwca 2018 roku zamieszczono kolejne odpowiedzi na zapytania!!!

ZZ.271.16.2018              
Nekla, dnia 27.06.2018 r.


Zapytania do SIWZ - IV

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 25 czerwca 2018 roku zapytania do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.


1.Czy jesteście Państwo skłonni wyrazić zgodę na wzór umowy kredytowej zaproponowany przez bank, w związku z tym, że załączona do SIWZ umowa kredytowa zawiera zapisy niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, których bank nie akceptuje?


Odpowiedź:
Zamawiający nie może wyrazić zgody na wzór umowy kredytowej zaproponowanej przez bank bez możliwości zapoznania się z jej treścią (brak udostępnienia przez bank proponowanej treści umowy). Ponadto bank nie wskazał, które zapisy umowy są nieaktualne z obowiązującymi przepisami, których bank nie akceptuje. W związku z powyższym Zamawiający nie może zająć stanowiska w ww. kwestii.


Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.


Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

ZZ.271.16.2018              
Nekla, dnia 27.06.2018 r.


Zapytania do SIWZ - V

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 26 czerwca 2018 roku zapytania do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.


1.Czy zabezpieczeniem kredytu będzie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową?


Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w tej kwestii w dniu 26.06.2018 r. – Zapytania do SIWZ – I, potwierdzając, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej.


2.Czy Skarbnik Gminy Nekla złoży kontrasygnatę na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej?


Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono powyżej.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.


Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

ZZ.271.16.2018              
Nekla, dnia 27.06.2018 r.


Zapytania do SIWZ - VI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 26 czerwca 2018 roku zapytania do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.


1.W załączniku nr 8 do SIWZ: Umowa Nr … o kredyt długoterminowy w kwocie 1 660 000 zł zapis par 6 ust. 1 mówi: „Odsetki od uruchomionego kredytu naliczane są w okresach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca i płatne w okresach kwartalnych, począwszy od dnia 31.03.2021 roku do dnia 31.12.2024 roku w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek wskazany przez Bank nr …”
Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu w umowie kredytowej zgodnie do zapisów art. 92 Ustawy o finansach publicznych? Zgodnie z niniejszym art. „Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągnąć jedynie takie zobowiązania finansowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku …”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w par. 6 ust. 1 omyłkowo została wpisana data 31.03.2021 r. jako początkowy termin płatności odsetek. Właściwą datą jest 30.09.2018 r. 


Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.


Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

UWAGA!!!

ZZ.271.16.2018              
Nekla, dnia 29.06.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiajacy w załaczeniu przekazuje zaktualizowany i poprawiony załącznik nr 8 (Projekt umowy) do SIWZ na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.

 

ZZ.271.16.2018                                                                                                        

Nekla, dnia 06.07.2018 r.

 

 

Zapytania do SIWZ - VII

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 28 czerwca 2018 roku zapytania do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.

 

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 5 kpc (tj. w formie aktu notarialnego) i czy poniesie koszty jego złożenia?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 5 kpc (tj. w formie aktu notarialnego). Zgodnie ze zmianą umowy (z dnia 29.06.2018 r.), wykreślono w § 3 ust. 2 zapis: „Warunkiem postawienia kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy jest złożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z umowy kredytu oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego co do roszczeń z weksla, sporządzonego w formie odrębnego dokumentu”.

 

2. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie kredytu będzie stanowić kontrasygnowany weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową przez Skarbnika Gminy?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe zapytanie udzielono w dniu 26.06.2018 r. (BIP).

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza, aby podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego przed planowaną wypłatą środków, składana na wzorze wybranego Wykonawcy przedmiotowego zamówienia?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza, aby podstawą uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego, zgodnie z § 3 ust. 2 umowy.

 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego uruchomienia środków spowodowałoby zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo, zgodnie z § 3 ust. 1 umowy.

 

5. W związku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż termin uruchomienia kredytu to 01.08.2018 r.

 

6. W związku z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu, określone w ust. 2, mogą być zmienione na wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem, najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem spłaty kredytu/raty kredytu i zaakceptowany przez bank. Zmiany w powyższym zakresie są dokonywane w drodze aneksu do umowy”?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższy zapis został uwzględniony w zmienionej treści umowy z dnia 29.06.2018 r. w § 14 i § 16.

 

7. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu niewywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN).

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż JST nie zwracało środków uzyskanych z UE z powodu niewywiązania się z zapisów umowy dofinansowania.

 

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby raty kapitałowe były płatne do ostatniego (kalendarzowego) dnia miesiąca danego kwartału?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgadza się, aby raty kapitałowe były płatne do ostatniego dnia miesiąca danego kwartału, zgodnie z § 4 ust. 4 umowy.

 

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby odsetki były naliczane kwartalnie od momentu uruchomienia kredytu i płatne do ostatniego (kalendarzowego) dnia miesiąca danego kwartału?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgadza się, aby odsetki były naliczane kwartalnie od momentu uruchomienia kredytu i płatne do ostatniego dnia miesiąca danego kwartału, zgodnie z § 6 ust. 1 i 7 umowy.

10. Czy terminy uruchomienia środków stanowiące jedno z kryteriów przy wyborze oferty (część XIX. Pkt.2. lit. B SIWZ) ulegają  zmianie w związku z wydłużeniem terminu składania ofert?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż termin uruchomienia środków nie ulega zmianie w związku z wydłużeniem terminu składania ofert.

 

11. Czy na potrzeby sporządzenia harmonogramu do oferty (Załącznik nr 9 do SIWZ) należy przyjąć termin uruchomienia środków 01.08.2018r. zgodnie z zapisem w Załączniku nr 33 „Dodatkowe informacje”, czy jeden z terminów wskazanych w części XIX. Pkt.2. lit. B SIWZ?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w celu porównania złożonych ofert, należy przyjąć termin uruchomienia środków dnia 01.08.2018 r.

 

12. Czy na potrzeby sporządzenia harmonogramu do oferty (Załącznik nr 9 do SIWZ): b)należy uwzględnić zapis umowy §6 ust.2, co spowoduje zmiany terminów naliczania odsetek wskazanych w Załączniku nr 9 do SIWZ czy należy zachować terminy spłaty odsetek wskazane w Załączniku nr 9 do SIWZ?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem 9, termin spłaty odsetek należy przyjąć od 30.09.2018 r.

 

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu (zmiana wykraczająca poza okres kredytowania)? Jeżeli tak  – czy Zamawiający wyraża zgodę aby poza  wnioskiem z uzasadnieniem, Zamawiający zobowiązany był przedłożyć również pozytywną opinię RIO, a wprowadzenie wskazanych zmian w umowie było możliwe za zgodą wybranego wykonawcy? 

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wydłużenie okresu spłaty kredytu.

 

14. W nawiązaniu do zapisu w umowie §4 ust.1 „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek wskazany przez Bank nr…”, prosimy o informację czy w przypadku spłat kredytu w drodze wpłaty gotówkowej na rachunek wskazany przez Bank będą one dokonywane w Banku Zamawiającego?

Pytanie wynika z faktu wprowadzenia bankowości elektronicznej przez Bank a tym samym nie jest prowadzony obrót gotówkowy, nie będzie możliwe dokonywanie przelewów w drodze wpłaty gotówkowej w Banku.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku spłat kredytu w drodze wpłaty gotówkowej będą one dokonywane w Banku Zamawiającego.

 

15. Czy Zamawiający pokrywać będzie koszty powiadomień, o których mowa w umowie kredytu § 5 ust.6 zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż koszty powiadomień, o których mowa w § 5 ust. 6 umowy pokrywa Zamawiający zgodnie z obowiązującymi w Banku taryfami opłat i prowizji.

16. W nawiązaniu do §3 ust.2. oraz §15 projektu umowy, oświadczenie o poddaniu egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego nie może stanowić warunku uruchomienia kredytu ani stanowić zabezpieczenia, ponieważ przestało ono obowiązywać (W 2015 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o b.t.e. są niezgodne z Konstytucją i tracą moc obowiązującą 1 sierpnia 2016). Niniejszym zapis o w/w oświadczeniu powinien zostać wykreślony z umowy tj.  §3 ust.2. oraz §15 projektu umowy.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższy zapis został wykreślony z umowy.

 

17. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby §10 ust.1 projektu umowy brzmiał następująco: „Bank ma prawo wstrzymać w całości lub w części wypłatę kredytu lub wypowiedzieć kredyt w całości lub w części w przypadku (..)”?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgadza się na powyższe brzmienie § 10 ust. 1 umowy.

 

18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust.2 w §10 w związku z zapisem §10 ust.1 lit.j)?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zgadza się na wykreślenie ust. 2 w § 10 umowy.

 

19. Prosimy o doprecyzowanie zapisu §14 projektu umowy, przez kogo ma zostać złożony wniosek o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis § 14 umowy (w zmienionej umowie z dnia 29.06.2018 r. jest to § 15) pozostaje bez zmian.

 

20. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby §7 ust. 2 brzmiał następująco: „Wpłaty dokonywane na rachunek wskazany w ust.1 zalicza się według następującej kolejności: na spłatę prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia z tytułu kapitału przeterminowanego, odsetek bieżących, rat kredytu”?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe brzmienie § 7 ust. 2 umowy.

 

21. W nawiązaniu do zapisu w części III pkt. 3 dot. zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pacę, brak w projekcie umowy zapisu o karach umownych z tego tytułu. Prosimy o jego uwzględnienie w umowie.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kary umowne dot. zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę zostaną uwzględnione w umowie. Zapis zostanie uwzględniony przed terminem składania ofert 16.07.2018 r.

 

22. Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN)?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na rachunkach JST nie ciążą zajęcia egzekucyjne, zgodnie z odpowiedzią z dnia 26.06.2018 r. (BIP).

 

23. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN)?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada zaległych zobowiązań finansowych w bankach, zgodnie z informacją zawartą w załączniku 23 do SIWZ.

 

24. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w JST nie był prowadzony program postepowania naprawczego, zgodnie z informacją zawartą w załączniku 23 do SIWZ.

 

25. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wobec JST nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne, zgodnie z odpowiedzią z dnia 26.06.2018 r. (BIP).

 

26. Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN)?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS lub US, zgodnie z informacją zawartą w załączniku 23 do SIWZ.

 

27. Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa)?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu JST, zgodnie z informacją zawartą w załączniku 23 do SIWZ.

 

28. Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN)

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wartość zobowiązań ogółem wg tytułów dłużnych to 9.207 tys. zł.

 

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wartość wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji to 0,00 zł.

 

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN)

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji to 0,00 zł.

 

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN)

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa to 0,00 zł.

 

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN)

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł to 0,00 zł.

 

29. Bank prosi o udostępnienie następujących dokumentów:

- Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, iż nie zalega w opłacaniu podatków w US. Jednocześnie zamawiający informuje, iż JST musiałoby wystąpić o aktualne zaświadczenie do US o niezaleganiu w podatkach.

 

- Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek

 

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, iż nie zalega w opłacaniu składek ZUS. Jednocześnie zamawiający informuje, iż JST musiałoby wystąpić o aktualne zaświadczenie do ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.

 

- Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo (udziały w spółkach). Jeżeli tak – prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem nr REGON

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono w dniu 26.06.2018 r. (BIP).

 

- Prosimy o informację czy zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 z dnia 18.04.2018r. jest ostatnią zmianą. Jeżeli nie to prosimy o udostępnienie ostatniej uchwały zmieniającej WPF

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż uchwała z dnia 18.04.2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nekla na lata 2018 – 2024, jest ostatnią zmianą do uchwały WPF.

 

- Prosimy o informację czy zmiana Uchwały budżetowej na 2018r. z dnia 18.04.2018r. jest ostatnią zmianą. Jeżeli nie to prosimy o udostępnienie ostatniej uchwały zmieniającej budżet na 2018r.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ostania uchwała nr XXXVIII/298/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Nekla na rok 2018 jest dostępna na stronie internetowej http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ - Prawo lokalne w zakładce Uchwały.

 

- Prosimy o udostepnienie projektu umowy kredytu w wersji edytowalnej (Word)

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na udostępnienie umowy w wersji edytowalnej.

 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

ZZ.271.16.2018                                                                                                        

Nekla, dnia 09.07.2018 r.

 

 

 

Zapytania do SIWZ - VIII

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 3 lipca 2018 roku zapytanie do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.

 

1. Prosimy o poprawienie błędnych formuł w załączniku nr 9 do SIWZ w kolumnie 10 i 11 ponieważ suma tych kolumn nie daje kwot z kolumny 12.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż poprawiony załącznik nr 9 został udostępniony na stronie http://nekla.nowoczesnagmina.pl/?a=3859 (BIP).

 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

 

  

 

Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

ZZ.271.16.2018                                                                                                        

Nekla, dnia 11.07.2018 r.

 

 

 

Zapytania do SIWZ - IX

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 9 i 10 lipca 2018 roku zapytanie do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.

 

1. Zwracamy się do Państwa z zapytaniem, czy jest możliwe udostępnienie załączników do przetargu w wersji edytowalnej?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. Jedyny załącznik dostępny w wersji edytowalnej (załącznik nr 9) został zamieszczony na stronie http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ (BIP).

 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

 

 

 

Z poważaniem

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

ZZ.271.16.2018                                                                                                        

Nekla, dnia 12.07.2018 r.

 

 

 

Zapytania do SIWZ - X

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz.U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający niniejszym pismem udziela odpowiedzi na przesłane w dniu 11 lipca 2018 roku zapytanie do przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.

 

1. Czy środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na cele zgodnie z treścią zawartą w art. 89 ust. 1 pkt 3-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r., na który powołujecie się Państwo w Uchwale nr XXXII/249/2017 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nekla na rok 2018.

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/298/2018 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Nekla na rok 2018, środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone między innymi na cele zgodnie z treścią zawartą w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert przedłużono do dnia 16.07.2018 r. Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem
z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

ZZ.271.16.2018              
Nekla, dnia 13.07.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) Zamawiający w załączeniu przekazuje zaktualizowany i poprawiony załącznik nr 8 (Projekt umowy) do SIWZ na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla.


 

Załączniki

Zał. 9 - Prognozowany harmonogram spłaty kredytu (47.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 10 - zaświadczenie o wyborze Burmistrza (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 11 - uchwała o powołaniu Skarbnika (372kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 12 - NIP (271.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 13 - REGON (476.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 14 - Wykaz kredytów i pożyczek (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 15 - Wykaz jednostek budżetowych (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 16 - Sprawozdanie za rok 2015 (608kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 17 - Sprawozdanie za rok 2016 (702.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 18 - Sprawozdanie za rok 2017 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 19 - Sprawozdanie Rb-Z (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 20 - Sprawozdanie Rb-28S (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 21 - Sprawozdanie Rb-27S (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 22 - Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz_kredyt bankowy (911.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 23 - Dodatkowe informacje (183.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (78.8kB) Zapisz dokument  
Zał. 24 - Opinia RIO ws. projektu WPF (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 25 - Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (64.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (9.9kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 8_projekt umowy_zmiany (454.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9 Prognozowany harmonogram spłaty POPRAWIONY (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8_projekt umowy_zmiany_13.07 (700.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2018-06-19 14:48:27
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2018-06-20 12:12:48
Ostatnia zmiana:2018-07-13 14:28:32
Ilość wyświetleń:672

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij