NG.6220.2.8.2018                                                                                       Nekla, 29.05.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.),

zawiadamiam

że dnia 29.05.2018 r., została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja, znak: NG.6220.2.7.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nekla III” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Starczanowo, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 116/2, 116/3, 116/4, obręb Starczanowo, gm. Nekla.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla przy ul. Dworcowej oraz właściwym miejscowo sołectwie.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).