NG.6733.4.9.2018 Nekla, dnia 24.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 24.05.2018 r. została wydana decyzja, znak: NG.6733.4.2018, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, obejmującej zmianę sposobu użytkowania byłej wozowni na bibliotekę publiczną wraz z przebudową i nadbudową, przewidzianej do realizacji na części dz. nr geod. 273, położonej w obrębie geodezyjnym Nekla, gm. Nekla.
W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14, w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7:00-15:00.
Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).