NG.6220.6.15.2016 Nekla 22.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.),

zawiadamiam

 że dnia 22.05.2018 r., została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja, znak: NG.6220.6.14.2016, o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Stroszki, gmina Nekla, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 132/17, obręb Stroszki, gm. Nekla, pow. wrzesiński.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla przy ul. Dworcowej, Urzędzie Gminy Dominowo, sołectwie Stroszki oraz Biskupice.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14
w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).

równocześnie zawiadamiam

że od wydanej decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla przy ul. Dworcowej, Urzędzie Gminy Dominowo, sołectwie Stroszki oraz Biskupice.
Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.