NG.6220.1.8.2018                                                                                       Nekla, 16.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.),

zawiadamiam

że dnia 16.05.2018 r., została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja, znak: NG.6220.1.7.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Nekla I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gąsiorowo, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 8, obręb Gąsiorowo, gm. Nekla.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla przy ul. Dworcowej oraz właściwym miejscowo sołectwie.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).