NG.6733.5.6.2018                                                                                  Nekla, dnia 2.05.2018 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Zakładu Ogólnobudowlanego Mirosław Rybarczyk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, obejmującej usunięcie kolizji planowanego zagospodarowania w m. Nekla, ul. Mała z istniejącą infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 524/7, 524/6, 524/5, 524/4, 524/3, 528, 527/2, 524/2, 524/1, 523/3, 523/4, 524/8, położonych w obrębie geodezyjnym Nekla, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7:00-15:00 zapoznać się  z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia.