NG.6733.3.11.2018                                                       Nekla, dnia 23.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, obejmującej budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 92/4, 112, 114, 110/5, 110/6, 110/3, 100/2, 100/1, 109, 102, 103 obręb Stroszki, dz. nr 36, 40, 41, 43, 44, 91/2, 26/2, 30, 31, 33, 34, 35 obręb Kokoszki, dz. nr 58, 61, 68/1, 65/1, 66/1, 67/1, obręb Stępocin, dz. nr 25, 24, 13, 7, 8, 12,  9, 11, 14/2, 15/1, 15/5, 37/1, 39, 40/1, 41/1, 42/1, 43/1, 43/4, 43/5 obręb Gąsiorowo, dz. nr 106, 108/2, 108/3, 108/4, 109, 110/14, 110/15, 110/16, 110/17, 110/18, 110/19, 110/20, 110/11, 110/10, 110/9, 110/8, 110/7, 110/6, 110/23, 110/4, 110/13, 110/1, 139, 140, 59, 141, 142/5, 142/4 obręb Podstolice, dz. nr 5/3, 49/29, 69/5, 54, 63/2, 62/1, 107/4, 106/1, 103/7, 103/5, 103/6 obręb Opatówko, gmina Nekla, dz. nr 7/2, 7/3, 12, 13 obręb Żerniki, dz. nr 33/2, 1/1, 1/2, 7/2, 6, 5, 3/6, 2, 3/5, 56/4, 83, 85, 67, 84, 86, 56/1, 54/4, obręb Chociczka, dz. nr 128/7, 129/6, 130/6, 131/7, 132/9, 134/7, 135/4, 136/18, 136/10, 270/3, 138/8, 139/6, 137/16 obręb Psary Małe, dz. nr 1/2, 143, 2/4, 2/7, 3/2, 4, 5/2, 5/1, 6/3, 6/4, 21/2 obręb Przyborki, dz. nr 907/2 obręb Września.
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7:00-15:00 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia.