NG.6733.1.8.2018 Nekla, dnia 20.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 20.04.2018 r. została wydana decyzja, znak: NG.6733.1.2018,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, obejmującej usunięcie kolizji planowanego zagospodarowania w m. Nekla, ul. Mała z istniejącą infrastrukturą, przewidzianej do realizacji dz. nr geod. 524/7, 524/6, 524/5, 524/4, 524/3, 528, 527/2, 524/2, 524/1, 523/3, 523/4, położonych w obrębie geodezyjnym Nekla, gm. Nekla.
W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14, w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7:00-15:00.
Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).