ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych w roku 2018 na terenie gminy Nekla wraz ze ścinką poboczy – PRZETARG II”

 

została wybrana oferta złożona przez:

 

S-PROBUD Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard

 

Cena wybranej oferty: 120 367,80 zł brutto
Termin realizacji zamówienia: do 17.07.2018 r.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

 

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyli również:
1.TRANS-MASZ S.A.
ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński
Oferta uzyskała łącznie 89,02 pkt.
w kryterium ceny 49,02 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.
2.Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry
Oferta uzyskała łącznie 95,92 pkt.
w kryterium ceny 55,92 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579 ze zm.) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).


 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 


Otrzymują:
1.TRANS-MASZ S.A.
ul. Na Grobli 4, 73-110 Stargard Szczeciński (ZPO)
2.Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy
Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry (ZPO)
3.S-PROBUD Sp. z o.o.
ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard (ZPO)
4. a/a