OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, 62-330 Nekla prowadzonego przez Gminę Nekla.
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597). (Przepisy do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, pok. 15.)
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju zespołu szkół;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
–   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
–   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
–   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
–   imię (imiona) i nazwisko,
–   datę i miejsce urodzenia,
–   obywatelstwo,
–   miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.);
11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym z dopiskiem “Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Targowej Górce” w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla (liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu).
Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej – w takim przypadku oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

         Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
          Karol Balicki

 

 

UWAGA!!!

Ogłoszenie
o unieważnieniu postępowania konkursowego
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Targowej Górce ul. Karśnieckiego 2, 62-330 Nekla


Unieważnia się konkurs  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Targowej Górce ul. Karśnickiego 2, 62-330 Nekla wszczęty zarządzeniem nr 426/2018 z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Targowej Górce, ul. Karśnickiego 2 62-330 Nekla, z powodu innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.
Ogłoszenie ponownego konkursu, warunki przystąpienia do konkursu, wymagane dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu oraz powołanie komisji konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
          Karol Balicki