WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZBYĆ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚĆ BĘDĄCĄ WŁASNOŚCIĄ GMINY NEKLA:

1. działka nr 505/14 – położona w Nekli, arkusz mapy ewidencyjnej nr 16, powierzchnia 0,0108 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00026960/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego i pod aktywizację gospodarczą w rejonie ulic: Dworcowa, Wrzesińska, Mała w Nekli, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXXIV/261/2018, dnia 7 lutego 2018 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego dnia 14 lutego 2018 roku (poz. 1485), ww. działka przeznaczona jest pod teren zieleni urządzonej i wód powierzchniowej – rowu.
Cena nieruchomości wynosi – 1.950,00 zł.

2. działka nr 582/13 – położona w Nekli, arkusz mapy ewidencyjnej nr 16, powierzchnia 0,1365 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00026960/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego i pod aktywizację gospodarczą w rejonie ulic: Dworcowa, Wrzesińska, Mała w Nekli, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XXXIV/261/2018, dnia 7 lutego 2018 roku, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego dnia 14 lutego 2018 roku (poz. 1485), ww. działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami.
Cena nieruchomości wynosi – 58.200,00 zł + VAT.

Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanych nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze zbycia ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomości zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Wojciech Pilch.