BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. , poz. 902)

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 
REFERENTA DS.KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA
UMOWA NA CZAS OKREŚLONY ( UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

1. Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5)  wykształcenie średnie lub wyższe,
6)  doświadczenie zawodowe w księgowości podatkowej będzie dodatkowym atutem,
7)  znajomość rachunkowości podatkowej,
8)  znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego, w szczególności: ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania administracyjnego,  rachunkowości podatkowej jednostek samorządu terytorialnego,
9)  umiejętność biegłej obsługi komputera w  zakresie podstawowych programów pakietu Office,
10) ogólna znajomość przepisów z zakresu prawa o samorządzie gminnym, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych.

2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów z zakresu ustaw podatkowych i postępowania podatkowego,
2)  umiejętność stosowania przepisów ustaw podatkowych w praktyce,
3)  wysoka kultura osobista,
4)  odporność na stres,
5)  systematyczność, kreatywność, samodzielność, dokładność,
6)  mile widziana znajomość programu w zakresie księgowości podatkowej.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
Zadania podstawowe:

1) prowadzenie księgowości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzedaży mienia komunalnego na raty, czynszów,
2) nadzorowanie inkasa podatków i opłat-rozliczanie inkasentów,
3) naliczanie wynagrodzenia należnego inkasentom,
4) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości,
5) sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania dochodów,
6) wydawanie decyzji stwierdzających lub określających nadpłatę w podatkach,
7) wydawanie postanowień oraz wezwań w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
8) przygotowanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących podatków i opłat.

4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska wymienionego w ogłoszeniu spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

5.  Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) CV / list motywacyjny,
2) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,
8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.
      
  6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
- napisem: „Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej w  Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  – w  terminie  do dnia  30.03.2018r.
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 7.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 03.04.2018 r. i wtedy zostanie przeprowadzona wstępna analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz ustalona zostanie lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna , o terminie której zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
 
Nekla, dnia 15.03.2018 r.                                                 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki