WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:


część nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla.

1.Część działki nr 306 o pow. 0,0301 ha – położonej w Targowej Górce, arkusz mapy ewidencyjnej nr 3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00022943/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionego uchwałą nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.
Stawka dzierżawy miesięcznej wynosi 80,00 zł + VAT.

Uwaga: Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  02.03.2018 r.
- zdjęto w dniu  26.03.2018 r.