OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2017r. poz.1405. ogłaszam, że w sprawie:

„Programu ochrony środowiska dla Gminy Nekla na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”  sporządzonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniu  7 lutego 2018 roku została podjęta Uchwała Nr XXXIV/260/2018 Rady Miejskiej Gminy Nekla uchwalająca wymieniony dokument.
Z treścią Uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli,  ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
  

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy