Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu na: Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nekla


Ogłoszenie nr 500032736-N-2018 z dnia 13-02-2018 r.

Gmina Nekla: Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nekla

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 


nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
 Numer ogłoszenia: 500000717-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
 Numer ogłoszenia: 500000804-N-2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Nekla, Krajowy numer identyfikacyjny 631258098, ul. Dworcowa  10, 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490.
 Adres strony internetowej (url): www.nekla.eu


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nekla
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZZ.271.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:


Usługi
 II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lulkowie odpadów komunalnych, pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości, które zamieszkiwane są przez mieszkańców MIasta i Gminy Nekla wynosi 3 063 Mg.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:


nie

 II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

 


 SEKCJA III: PROCEDURA 


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 


Zamówienie z wolnej ręki

 III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 


nie

 III.3) Informacje dodatkowe: 

 

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  09/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 757280
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1
 w tym:
 liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0
 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: urbis@urbis.gniezno.pl
 Adres pocztowy: ul. Chrobrego 24/25
 Kod pocztowy: 62-200
 Miejscowość: Gniezno
 Kraj/woj.: wielkopolskie

 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy  817862.40
 Oferta z najniższą ceną/kosztem 817862.40
 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 817862.40
 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
 IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

 

 IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit b)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz 1579 i 2018), zamawiający może udzielić niniejszego zamówienia z wolnej ręki, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, gdyż usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę, tj. URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. URBIS jest prowadzącym Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów w Lulkowie, która zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 jest jedyną regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, która spełnia ustawowe wymagania, zlokalizowaną w Regionie VII w skład którego wchodzi Gmina Nekla. W/w instalacja została wybudowana w ramach porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 18 stycznia 2008 r. pomiędzy czternastoma gminami z powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego - w tym Gminy Nekla. W dniu 23 lutego 2015 r. uchwałą Konwentu Porozumienia Międzygminnego nr 2.2015 wszyscy uczestnicy Porozumienia zobowiązali się, iż zapewnią dostawę odpadów komunalnych odebranych z terenu ich gmin do RIPOK w Lulkowie i Stacji Przeładunkowej w Bardzie. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych. Powyższego zakazu nie stosuje się do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych, w stacji przeładunkowej prowadzonej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych lub prowadzącego ponadregionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych. Zakazu powyższego nie stosuje się również do zbierania odpadów zielonych przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunlanych (art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)). Zgodnie z art. 9l ust. 1 w/w ustawy prowadzący regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych - w tym przypadku URBIS, w granicach posiadanych mocy przerobowych, jest zobowiązany zawrzeć umowę na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunlanych i odpadów zielonych ze wszystkimi podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właśicieli nieruchomości, kórzy wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi. Mając na uwagdze powyższe, zachodzi przesłanka do udzielenia zamówienia URBIS Sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy.

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2018-02-13 15:01:33
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2018-02-13 15:03:39
Ostatnia zmiana:2018-02-13 15:03:43
Ilość wyświetleń:197

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij