Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na: Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nekla, ul. Kosińskiego , dz. nr 998

Ogłoszenie nr 516730-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.
 

Gmina Nekla: Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nekla, ul. Kosińskiego, dz. nr 998
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objetego PROW na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nekla, krajowy numer identyfikacyjny 631258098, ul. Dworcowa  10 , 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490.
Adres strony internetowej (URL): www.nekla.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://nekla.nowoczesnagmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nekla, ul. Kosińskiego, dz. nr 998
Numer referencyjny: ZZ.271.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nekla, ul. Kosińskiego, dz. nr 998. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku płukanego, suchego, sortowanego gr. 0-2,2 mm na głębokość 35 cm; 2.2. dostawę i montaż następujących elementów placu zabaw: a) bujak sprężynowy typu np. "konik" [2 szt.] - lub inny parametrowo równoważny nie gorszy, z montażem na metalowych kotwach do podłoża. Konstrukcja: stal sprężynowa śr. 20 mm, cynkowanie proszkowe, malowanie proszkowe, poręcze oraz uchwyty ze stali ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo, płyta polietylenowa HDPE całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Elementy łączeniowe to śruby wraz z nakrętkami zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Fundamenty wykonane z betonu B-20 o wym. 500x500x500 mm, w gruncie na gł. 50 cm i osadzenie przy pomocy stalowych gwintowanych prętów zatopionych w świeżym betonie. Wymiary bujaka: ok. 36,0*77 cm. Strefa bezpieczeństwa 300*300 cm; b) huśtawka wagowa "ważka na sprężynie" [1 szt.] - dwuosobowa metalowa osadzona w gruncie przy pomocy stalowych kotew z zabetonowaniem na gł. 60 cm. Konstrukcja: stal sprężynowa śr. 20 mm, cynkowanie proszkowe, malowanie proszkowe, poręcze oraz uchwyty ze stali ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo. Elementy metalowe wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Siedziska huśtawkowe z płyty polietylenowej, drewna litego bezrdzeniowego impregnowanego lub gumowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami. Wymiary huśtawki: szer. ok. 45 cm, dł. ramiona ok. 311 cm i wys. ok. 90 cm do górnego uchwytu belki. Siedziska na wys. ok. 72 cm od poziomu terenu - piasku. Strefa bezpieczeństwa: 315x611 cm; c) huśtawka wahadłowa podwójna metalowa [1 szt.] - osadzona w gruncie przy pomocy stalowych kotew z zabetonowaniem na gł. 60 cm, słupy nośne z giętych rur, elementy stalowe malowane proszkowo. Siedziska huśtawkowe z płyty polietylenowej, drewna litego bezrdzeniowego impregnowanego lub gumowane. Łańcuchy i elementy złączne ocynkowane, łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami. Wymiary huśtawki: szer. ok. 340 cm, rozstaw ramion ok. 130 cm i wys. ok. 235 cm. Siedziska na wys. ok. 52 cm od poziomu terenu. Strefa bezpieczeństwa 340x800 cm; d) zestaw zabawowy [1 szt.] - konstrukcja złożona z wieży z dachem łukowym, zjeżdżalni jednotorowej, zjeżdżalni prostej jednotorowej, zjeżdżalni prostej dwutorowej, ścianki wspinaczkowej łukowej z uchwytami, zjazd strażacki typu freesbe z 3 spadkami, 1 element dekoracyjny z motywami roślinnymi lub zwierzęcymi zamontowany na szczycie słupa konstrukcyjnego, 2 panele zabawowo-edukacyjne: płotek, okienko. Zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczkowe łukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, elementy przezroczyste wykonane z poliwęglanu gr. 2 mm, grubość ścianki elementu różna dla każdej grupy i powinna być nie mniejsza niż 5 mm, podesty, schody i platformy wykonane ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i gr. nie mniejszej niż 4 mm, słupy konstrukcyjne o śr. 114 mm, poręcze oraz barierki ze stali ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo, obejmy służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane z aluminium malowanego proszkowo. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, nakrętki) wykonane ze stali nierdzewnej. Konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionym na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 7, podestach kwadratowych szt. 2, podeście trójkątnym oraz schodach zewnętrznych. Wymiary zestawu zabawowego: szer. ok. 354 cm, dł. 596 cm. Strefa bezpieczeństwa 989x646 cm; e) krzesło obrotowe okrągłe [1 szt.] - wykonane z polietylenu niskiej gęstości LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV, grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm, obejmy służące do montażu wykonane z aluminium malowanego proszkowo. Elementy łączeniowe to śruby ocynkowane ogniowo wraz z nakrętkami. Krzesło osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew z zabetonowaniem na gł. ok. 51 cm. Wymiary krzesła: wys. ok. 50 cm, wys. do podłogi ok. 12 cm, szer. ok. 57 cm, dł. ok. 57 cm. Strefa bezpieczeństwa 11,05 m2; f) ławka z rur przenośna z oparciem i szerokim siedziskiem [5 szt.] - konstrukcja metalowa ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Siedzisko i oparcie ławki wykonane z drewna sosnowego toczonego cylindrycznie o śr. od 6 do 14 cm lub w postaci krawędziaków, impregnowane próżniowo - ciśnieniowo bezchromowym środkiem impregnacyjnym. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkiem ogniowo. Wymiary: dł. ok. 180 cm, szer. ok. 65 cm, wys. siedzenia ok. 45 cm, wys. ławki ok. 78 cm. Strefa bezpieczeństwa: brak; g) kosz na śmieci [4 szt.] - konstrukcja stalowa kosza z blachy gr. 1,5 mm, obejma podtrzymująca z rury stalowej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Wys. całkowita ok. 100 cm, z montażem na metalowych kotwach do podłoża. Strefa bezpieczeństwa: brak; h) kosz do koszykówki [1 szt.] - konstrukcja kosza stalowa ocynkowana, obejma podtrzymująca z rury stalowej. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo. Wysokość, szerokość kosza zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami i przepisami w sporcie, z montażem na metalowych kotwach do podłoża. Malowanie linii do koszykówki na kostce betonowej - farba chlorokauczukowa. Strefa bezpieczeństwa: brak; i) leżak (drewniany) [3 szt.] - wykonany w całości w konstrukcji drewnianej z drewna akacjowego. Drewno impregnowane i malowane w kolorze naturalnego drewna. Wymiary: wys. ok. 75 cm, ser. ok. 64 cm, dł. ok. 200 cm. Strefa bezpieczeństwa: brak; j) stacja naprawy rowerów [1 szt.] - IBOMO PRS-LV2 lub równoważna - obudowa ze stali nierdzewnej, ocynkowanej, malowanej proszkowo; stojak ze stali nierdzewnej typu odwrócone "U" 100x80 cm z maskownicami; narzędzia: wkrętak krzyżakowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8x10, klucz płaski 13x15, zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm, łyżki do opon x 3 szt., pompka z adapterem na wszystkie zawory, szczypce, zestaw montażowy (4x kotwy M10, 75 mm), nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym, śruby zabezpieczające z grotami; projekt nadruku i wizualizacja; branding frontu i dwóch ścian stacji 1x29x29 cm, 1x85x24 cm, 1x145x24 cm; 2.3. wykonanie trawników dywanowych siewem o powierzchni ok. 1600 m2; 2.4. sadzenie krzewów (bluszczu) w ilości 90 szt. sadzonek 2.5. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej w obrzeżu betonowym 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Elementy miejsca rekreacji posadowić na bezpiecznej nawierzchni z piasku płukanego, suchego, sortowanego gr. 0-2,2 mm, na głębokości 35 cm. Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami serii PN EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno - zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia ofertowanych urządzeń, w których powinny znajdować się wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjno - zabawowe niż wskazano w SIWZ. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno - zabawowych oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na dzień odbioru końcowego szkiców polowych geodezyjnych oraz poświadczonych datą wpływu do Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, związanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Starostę Wrzesińskiego. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: a. Dokumentacją projektową (załącznik nr 1 do siwz), b. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacjami wskazanymi w pkt. 3, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać inne roboty nie ujęte w dokumentacji, a bez których nie można wykonać prawidłowo zamówienia. UWAGA: a) Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa. b) Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. c) Ilekroć w dokumentacji przetargowej zostały wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów, należy przyjąć, że nie są one wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jedynie jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączonej dokumentacji technicznej. d) W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. e) Za każdą nazwą własną producenta jest umieszczone słowo "lub równoważne", tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji przetargowej.

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112723-9
37535200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie miejsca rekreacji i/lub wypoczynku obejmującą montaż urządzeń placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi, której wartość wyniosła minimum 60 000 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów: ? kopie certyfikatów lub inne dokumenty na znak bezpieczeństwa "B" potwierdzające spełnianie norm PN-EN 1176:1:2009 lub dokument równoważny, ? karty techniczne (katalogowe) oferowanych urządzeń zabawowych. e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od informacji zamieszczonej na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do siwz), b) wykaz robót (załącznik nr 9 do siwz) potwierdzający, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie miejsca rekreacji i/lub wypoczynku obejmującą montaż urządzeń placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi, której wartość wyniosła minimum 60 000 zł brutto,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin wykonania zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 11 do siwz. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, pod rygorem nieważności, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności: 4.1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 4.2. zostały spełnione łącznie następujące warunki: 4.2.1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 4.2.2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4.3. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 4.3.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ppkt 4.1, 4.3.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4.3.3. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4.4. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych; 4.5. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 5. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach: a. zwiększenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w wyniku dokonanego obmiaru robót. W takim przypadku przewiduje się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy lub w innych sposób, proporcjonalnie do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy; b. zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: ? wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; ? zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; ? zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; ? gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową; ? wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych; ? wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 2 tygodnie; ? przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do jej zakończenia i wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty. ? inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu; c. pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: ? siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. ? zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ? zmiany w zakresie płatności - wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

UWAGA!!!

W dniu 23-02-2018 r. zamieszczono zapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do tut. Urzedu w dniach: 14.02.2018 r. oraz 22.02.2018 r.
 
ZZ.271.8.2018          
Nekla, dnia 23.02.2018 r.
 
ZAPYTANIA
Do przetargu nieograniczonego na:
"Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nekla, ul. Kosińskiego, dz. nr 998"
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579 ze zm.) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do tut. Urzędu w dniach 14.02.2018 r. oraz 22.02.2018 r.:
 
Pytanie 1:
Czy uwzględnić w wycenie montaż ogrodzenia, jeżeli tak to jakiego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w wycenie nie należy uwzględniać ogrodzenia.
 
Pytanie 2:
Czy uwzględnić w wycenie montaż i wykonanie boiska wraz z bramką i piłkochwytami. Jeżeli tak to proszę o uszczegółowienie elementów wraz z podaniem ich parametrów technicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu postępowania przetargowego nie obejmuje wykonania boiska z bramką i piłkochwytami.
 
Pytanie 3:
Czy uwzględnić w wycenie montaż i wykonanie pergoli. Jeżeli tak to proszę o uszczegółowienie elementów wraz z podaniem ich parametrów technicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu postępowania przetargowego nie obejmuje montażu i wykonania pergoli.
 
Pytanie 4:
Na terenie placów zabaw nie zaleca się sadzenia roślin trujących tj. bluszcz. Czy przewidzieć zamianę gatunku?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić zmianę gatunku na np. Tawuła, Dereń biały lub Pęcherznica kalinolistna.
 
Pytanie 5:
Jakie faktyczne ilości małej architektury uwzględnić w wycenie? Istnieje rozbieżność pomiędzy opisem a kosztorysem. Proszę o podanie nadrzędności dokumentów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wycenę należy przygotować zgodnie z kosztorysem oraz opisem przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ).

Pytanie 6:
Na jaką głębokość należy korytować ziemię pod nawierzchnię bezpieczną - na 30 czy 35 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić korytowanie na 35 cm.
 
Pytanie 7:
Proszę o przesłanie rysunków dot. leżaków drewnianych, na które powołuje się projektant w kosztorysie?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia rysunki przedstawiające leżaki. Jednocześnie informuje, że dopuszcza się konstrukcję drewnianą lub stalową lub betonową ściśle wg załączonych rysunków. 
 
Pytanie 8:
Na jaki okres przewidzieć pielęgnację trawników?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że pielęgnację trawników należy przewidzieć do pierwszego koszenia wraz z pierwszym koszeniem.
 
Pytanie 9:
Proszę o doprecyzowanie rodzaju kostki brukowej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nawierzchnie alejek spacerowych należy wykonać z kostki betonowej o wym. 10x20 cm, gr. 6 cm, koloru szarego, natomiast nawierzchnie boiska do koszykówki należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm, koloru szarego.
 
Pytanie 10:
Proszę o doprecyzowanie rodzaju kosza do koszykówki (parametry techniczne produktu).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że należy uwzględnić stojak do koszykówki jednosłupowy regulowany, wysięg 120 cm (rys. w załączeniu). Tablica laminowana z żywic epoksydowych o wym. 90x120 cm. Obręcz do kosza wzmocniona wykonana z pręta stalowego, cynkowana ogniowo. Siatka do obręczy łańcuchowa z zaczepami, wykonana z łańcucha pełne ogniwa, cynkowana.
 
Pytanie 11:
Występuje rozbieżność lokalizacji elementów zabawowych między rys. PZT a PZT_2 - proszę o doprecyzowanie lokalizacji bujaka oraz krzesła obrotowego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że prawidłową lokalizację urządzeń zawiera rys. PZT_2.
 
Pytanie 12:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o niezbędne przekroje, szczegóły techniczne.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiotowy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ i zał±czonym Opisem rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz Kosztorysem ofertowym sporządzonym przez inż. Kazimierza Szymkowiaka.
 
Pytanie 13:
Pkt 2 ppkt 2.2 i leżak drewniany:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast drewna akacjowego drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo/opcjonalnie malowane impregnatem koloryzującym? Producent leżaków w określonym wzorze wykonuje wypełnienia właśnie z drewna sosnowego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie leżaków z drewna sosnowego impregnowane ciśnieniowo.
 
Pytanie 14:
Czy Zamawiający, w przypadku zgłoszenia Podwykonawcy, dopuszcza dokonanie cesji wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, za zakres powierzony Podwykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że na podstawie §5 ust. 6 projektu umowy istnieje możliwość dokonania cesji na inną osobę praw lub obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy. Jednakże owa cesja obligatoryjnie wymaga zgody Zamawiającego. 
 
Jednocześnie informuję, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 1 marca 2018 roku godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 10:15. Miejsce składania ofert oraz miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
 
Z poważaniem
z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza
 
Zał±czniki:
1.Rysunki leżaków
2.Stojak do koszykówki
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (102.7kB) Zapisz dokument  
siwz z załącznikami (1022.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 Dokumentacja projektowa (4.6MB) Zapisz dokument  
Zał. 10 Kosztorys ofertowy (267kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Leżaki (788kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (17.8kB) Zapisz dokument  
Stojak do koszykówki (221.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytania_BIP (1000.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Stojak do koszykowki (16.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2018-02-09 14:54:26
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2018-02-09 15:05:46
Ostatnia zmiana:2018-03-09 13:34:15
Ilość wyświetleń:278

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij