NG.6733.11.8.2017 
Nekla, dnia 23.01.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)
 
zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 23.01.2018 r. została wydana decyzja, znak: NG.6733.11.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, obejmującej budowę sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 93/4, 100/2, położonych w obrębie geodezyjnym Zasutowo, gm. Nekla.
W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14, w poniedziałki w godz. 800-1600, w pozostałe dni tygodnia w godz. 700-1500.

Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).