Nekla, dnia 10 stycznia 2018 roku

 

Gmina Nekla, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 tys. euro.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY NEKLA NA ROK 2018

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia wg podziału na:

- roboty budowlane

- dostawy

- usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(brutto)*

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

UWAGI

1.

Przebudowa obiektu lekkoatletycznego – boiska i bieżni przy ZS w Nekli

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 160 000,00 zł

I kwartał

 

2.

Przebudowa ul. Długiej w Nekli

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

450 000,00 zł

I kwartał

 

3.

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w m. Nekla

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

I kwartał

 

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nekla

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2 500 000,00 zł

I kwartał

 

5.

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla ul. Kosińskiego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

143 641,00 zł

I kwartał

 

6.

Remont cząstkowy dróg gminnych w roku 2018 na terenie Miasta i Gminy Nekla

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

360 000,00 zł

I kwartał

 

7.

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nekla na okres od 1.07.2018 do 30.06.2020

Usługa

Przetarg nieograniczony

777 778,00 zł

I kwartał

 

8.

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Nekla wraz ze ścinką poboczy

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

I kwartał

 

9.

Udzielenie Gminie Nekla kredytu w wysokości 1 662 682 zł

Usługa

Przetarg nieograniczony

480 898,74 zł

II kwartał

 

10.

Przebudowa drogi gminnej w m. Racławki

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

II – III kwartał

 

11.

Budowa dróg gminnych w m. Nekielka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

II – III kwartał

 

12.

Budowa drogi gminnej w m. Starczanowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

II – III kwartał

 

13.

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla ul. Sikorskiego

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

69 000,00 zł

II – III kwartał

 

14.

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Nekla

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

70 026,73 zł

II – III kwartał

 

*) środki zabezpieczone w budżecie