KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla działając na podstawie art.24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)

OGŁASZA

że w dniu 22 listopada 2017 roku Rada Miejska Gminy Nekla Uchwałą nr XXXI/239/2017 zatwierdziła taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Nekla na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w następującej wysokości:

 

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

netto

Stawka

VAT 8 %

Cena

brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1m3

dostarczonej wody

2,81

0,22

3,03

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa / odbiorcę / miesiąc

2,74

0,22

2,96

 

 

Zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena

netto

Stawka

VAT 8 %

Cena

brutto

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

cena za 1m3

odprowadzonych ścieków

6,20

0,50

6,70

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy

opłata abonamentowa / odbiorcę / miesiąc

4,42

0,35

4,77

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

/-/ Karol Balicki