Dyrektor Zespołu Szkół w Targowej Górce

ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki.

WYMAGANIA:
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
umiejętność pracy w zespole,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 wykształcenie co najmniej zawodowe,
 dyspozycyjność,
 odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania, a w szczególności:
 zamiatanie, mycie podłóg,
 odkurzanie i mycie mebli, parapetów, żaluzji, rolet, pomocy dydaktycznych, zabawek
 i innych przedmiotów będących na wyposażeniu klasy czy pomieszczenia,
 mycie lamp, drzwi,
 mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących,
 mycie okien i ram,
 wynoszenie śmieci,
inne czynności wynikające z organizacji pracy szkoły.
WYMIAR I DATA ZATRUDNIENIA: 9/10 etatu, umowa od 07.01.2018 r. na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym istnieje możliwość przedłużenia umowy.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 podanie o pracę,
 CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych).
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać w terminie do dnia
29 grudnia 2017 r. na adres: Zespół Szkół w Targowej Górce, ul. Karśnickiego 2, 62-330 Nekla z dopiskiem „nabór na stanowisko sprzątaczki”.
Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 4386 686.