NG.6733.8.7.2017                                                                                Nekla, dnia 5.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Nekla, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, obejmującej zmianę sposobu użytkowania pałacu w Nekli na siedzibę Urzędu Miasta i Gminy Nekla, przedszkole, izbę pamięci (sala historyczna), pomieszczenia biurowe, lokale użytkowe wraz z przebudową, wykonanie tarasu widokowego na części dachu oraz zagospodarowanie terenu, przewidzianej do realizacji na części dz. nr geod. 273, położonej w obrębie geodezyjnym Nekla, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14 w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7:00-15:00, zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia.