NG.6220.7.3.2017        Nekla, dnia 22.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 30 i 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zwanej dalej „ustawą”, podaje się do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na uruchomieniu instalacji do odzysku rozpuszczalników oraz prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami (przetwarzanie i zbieranie odpadów) przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 45/4 położonej w Starczanowie, wszczęte na wniosek inwestora: Arkadiusz Margielewski, Nekielka, ul. Nekielska 102, 62-330 Nekla.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w §2 ust. 1 pkt 41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww przedsięwzięcia w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją całej sprawy oraz składania wniosków i uwag w terminie 30 dni od dnia 22.11.2017 r.
Zgodnie z art. 34 ustawy wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, pok. 14, w godzinach 7:00 – 15:00 (w poniedziałki 8:00 – 16:00). Zgodnie z art. 35 ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy w przypadku gdy jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i opiniowaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrześni.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i tablicy ogłoszeń w miejscowości Starczanowo.