ZZ.271.18.2017          
Nekla, dnia 21.11.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.2017.1579 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 960 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
gminy Nekla”


ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Do wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.