NG.6733.7.8.2017             Nekla, dnia 17.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 17.11.2017 r. została wydana decyzja, znak: NG.6733.7.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę słupów linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4kV, budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 180/7, 180/10, 351/1, 351/8, 351/9, położonych w obrębie geodezyjnym Gierłatowo, gm. Nekla.
W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14 w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, w pozostałe dni tygodnia od 7:00-15:00.

Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).