OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.11.2017 r. do 12.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla (sala USC), o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu ma prawo złożenia uwag do ww. projektu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nekielka w rejonie ulic Leśnej, Grzybowej i Kurkowej oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
- na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nekli ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla,
- drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla