OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.:
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nekla na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższymi dokumentami. Są one dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, przy ul. Dworcowej 10, w Referacie gospodarki gruntami i ochrony środowiska oraz na stronie BIP Gminy http://nekla.nowoczesnagmina.pl/ w zakładce Urząd Miasta i Gminy / Ogłoszenia

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 13 listopada 2017 r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail: nekla@gminanekla.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.