NG.6733.7.2017                                                                                   Nekla, dnia 29.09.2017 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam,

że na wniosek Biuro Handlowe LAPIL Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowy słupów linii napowietrznej elektroenergetycznej nn 0.4kV, budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 180/7, 180/10, 351/1, 351/8, 351/9, położonych w obrębie geodezyjnym Gierłatowo, gm. Nekla.
 W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia.