BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 11  ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r.  poz. 902)

 

OGŁASZA  NABÓR  NA 

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

PODINSPEKTORA DS.  PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10

 

1.      Wymagania niezbędne :

 

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      wykształcenie wyższe – preferowane kierunki:

a)      administracja,

b)      prawo,

c)      planowanie przestrzenne,

d)      ochrona środowiska,

6)      wiedza i znajomość przepisów w zakresie:

a)      samorządu gminnego,

b)      postępowania administracyjnego,

c)      planowania i zagospodarowania przestrzennego,

d)      prawa budowlanego,

e)      ochrony środowiska,

7)      biegła znajomość pracy na komputerze,

8)      systematyczność,

 

2.      Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zadania podstawowe:

 

1)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

2)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3)      prowadzenie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

4)      prowadzenie postępowania w sprawie wydawania decyzji środowiskowych,

5)      wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i prowadzenie nowych nasadzeń,

6)      prowadzenie postępowań administracyjnych naliczających opłatę planistyczną oraz windykacja należności z tytułu w/w opłaty,

7)      prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę,

8)      prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej,

9)      współpraca w zakresie planowania przestrzennego z innymi gminami, sejmikiem ,marszałkiem województwa, innymi jednostkami organizacyjnymi,

10)  współpraca z innymi stanowiskami w zakresie przygotowywania inwestycji,

11)  prowadzenie kart zabytków nieruchomych, zgłaszanie Radzie Miejskiej Gminy Nekla obiektów zasługujących na wpisanie do rejestru pomników przyrody,

12)  przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym,

13)  opiniowanie, uzgadnianie i opracowywanie programów, planów z zakresu ochrony środowiska,

14)  rekultywacja nieużytków i innych gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,

15)  opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie i eksploatację kopalin,

16)  realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych,

17)  prowadzenie spraw związanych z melioracją gruntów, gospodarką wodną i spółkami wodnymi.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne :

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego ( druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl ),

4)      kserokopie świadectw pracy,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :

- napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla w  terminie  do dnia  22.09.2017 r.

 

      O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 25.09.2017r. Kandydat o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną na nr telefonu lub adres E-mail podany w dokumentach aplikacyjnych.

 

9. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.

        

Nekla, dnia 04.09.2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Karol Balicki