BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. , poz. 902)

OGŁASZA  NABÓR  NA
 
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
PODINSPEKTORA DS.ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI KLIENTÓW
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA


1. Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5)  wykształcenie wyższe,
6) umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office,
7) umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych,
8) komunikatywność.

2. Wymagania dodatkowe:
1) podstawowa znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji  publicznej,
2)  mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
3)  znajomość języka angielskiego,
4)  umiejętność dobrej organizacji pracy,
5)  wysoka kultura osobista,
6)  odporność na stres,
7)  kreatywność, samodzielność, dokładność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zadania podstawowe:
1) prowadzenie sekretariatu,
2) sprawowanie administracyjno-gospodarczej obsługi urzędu,
3) wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych ,a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji korespondencji, jej przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie na zewnątrz i wewnątrz urzędu,
b) przygotowanie pomieszczeń z obsługą oraz protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza,
c) przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem lub kierowanie ich do właściwych referatów,
d) przygotowywanie pism zgodnie z poleceniem Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza,
e) zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt oraz materiały biurowe i kancelaryjne,
f) prowadzenie i rozliczanie kartotek ilościowych artykułów biurowych i chemiczno-przemysłowych,
g) prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych,
h) sporządzanie dokumentacji do rozliczania diet sołtysów za pełnienie funkcji sołtysa oraz za udział w zebraniu sołtysów,
i) prowadzenie rejestru udostępniania informacji publicznych,
j) prowadzenie książki kontroli Urzędu,
k) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
l) zlecanie wykonywania pieczęci urzędowych,
ł) sporządzanie dokumentacji związanej z delegacjami służbowymi burmistrza i zastępcy burmistrza,
m) organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz obsługa narad sołtysów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowychi umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.922) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

  6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
- napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi klientów w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 ,62-330 Nekla  – w  terminie  do dnia  30.06.2017 r.

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 7.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez    rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 3.07.2017 r.
Kandydat o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną na nr telefonu lub adres E-mail podany w dokumentach aplikacyjnych.

 9.  Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.
 
Nekla, dnia 12.06.2017 r.   

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki