Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DS.ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI KLIENTÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)

OGŁASZA  NABÓR  NA
 
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 DS.ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI KLIENTÓW  W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA


1. Wymagania niezbędne:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5)  wykształcenie wyższe,
6)  doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy na podobnym stanowisku,
7)  znajomość języka angielskiego,
8) umiejętność biegłej obsługi komputera w  zakresie podstawowych programów pakietu Office,
9) umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych,
9) komunikatywność.

2. Wymagania dodatkowe:
1) podstawowa znajomość przepisów: ustawy  o samorządzie gminnym, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji  publicznej,
2)  umiejętność dobrej organizacji pracy,
3)  wysoka kultura osobista,
4)  odporność na stres,
5)  kreatywność, samodzielność, dokładność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zadania podstawowe:
1) prowadzenie sekretariatu,
2) sprawowanie administracyjno-gospodarczej obsługi urzędu,
3) wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji korespondencji, jej przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie na zewnątrz i wewnątrz urzędu,
b) przygotowanie pomieszczeń z obsługą oraz protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza,
c) przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem, zastępcą burmistrza, sekretarzem lub kierowanie ich do właściwych referatów,
d) przygotowywanie pism zgodnie z poleceniem burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza,
e) zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt oraz materiały biurowe i kancelaryjne,
f) prowadzenie i rozliczanie kartotek ilościowych artykułów biurowych i chemiczno-przemysłowych,
g) prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych,
h) sporządzanie dokumentacji do rozliczania diet sołtysów za pełnienie funkcji sołtysa oraz za udział w zebraniu sołtysów,
i) prowadzenie rejestru udostępniania informacji publicznych,
j) prowadzenie książki kontroli urzędu,
k) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
l) zlecanie wykonywania pieczęci urzędowych,
ł) sporządzanie dokumentacji związanej z delegacjami służbowymi burmistrza i zastępcy burmistrza,
m) organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz obsługa narad sołtysów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

  6.  Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:
- napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi klientów w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla  – w  terminie  do dnia  02.06.2017 r.

      O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 7.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 06.06.2017 r.

 9.  Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:
1) wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:
a) ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,
b) rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.

Nekla, dnia 15.05.2017 r.  

 Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki
                                

 

 

 

 

 

 

Załączniki

kwestionariusz osobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2017-05-18 12:25:06
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2017-05-18 12:27:45
Ostatnia zmiana:2017-05-18 12:27:58
Ilość wyświetleń:9971

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij