OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
REFERENT/INTENDENT
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ZASUTOWIE

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. , poz. 902)

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, 62-330 Nekla
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:
referent / intendent
w pełnym wymiarze czasu pracy

I   Wymagania związane z przystąpieniem do naboru.
Do naboru może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania niezbędne oraz dodatkowe,
określone w niniejszym ogłoszeniu, tj.:
1. Wymagania niezbędne:
1)   obywatelstwo polskie,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ścigane
      z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)   nieposzlakowana opinia,
5)   wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań  na      w/w stanowisku,
6)  znajomość języka angielskiego.

2) Wymagania dodatkowe:
a) biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft, Excel, Word),
b) umiejętność organizowania pracy, systematyczność, samodzielność, dokładność,
c) znajomość podstawowych przepisów prawnych dotyczących oświaty (Ustawa o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe),
d) korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych,
e) wysoka kultura osobista.

II  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, którego dotyczy nabór:
1. referent:
a) prowadzenie sekretariatu,
b) przygotowywanie pism zgodnie z poleceniem dyrektora związanych z administracyjną działalnością szkoły,
c) prowadzenie ewidencji korespondencji, jej przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie,
d) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w części dotyczącej świadectw
szkolnych oraz giloszy,
e) prowadzenie księgi absolwentów oraz wykazu wydanych świadectw i dyplomów,
f) prowadzenie sprawozdawczości SIO
g) zaopatrywanie szkoły w niezbędny sprzęt oraz materiały biurowe i kancelaryjne,
h) wykonywanie doraźnie zleconych zadań dyrektora wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,
i) organizowanie spotkań, narad i konferencji z udziałem dyrektora szkoły,
j) bieżąca obsługa interesantów
2. intendent:
a) zaopatrywanie szkoły  w żywność  i sprzęt kuchenny, 
b) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,
c) sporządzanie jadłospisów,
d) przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia         artykułów  znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie,
e) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, f) przestrzeganie przepisów związanych z HACCAP,
g) przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu za obiady,

III  Wymagane dokumenty:
1)  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2)  list motywacyjny,
3)  oryginał kwestionariusza osobowego,
4)  oświadczenie o nie karaniu za przestępstwo popełnione umyślnie,
5)  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły,
6)  kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i   umiejętności.
IV Warunki pracy:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
2. Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
3. Termin rozpoczęcia pracy:  Lipiec  2017
V  Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 16.05.2017 r. do dnia 14.06.2017r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie szkoły w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, 62-330 Nekla lub przesłać
pocztą na w/w adres, w terminie określonym w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach
z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko: Referent/intendent w terminie
do dnia 14.06.2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Sekretariatu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Placówki.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (c. v.)
z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).” Na kopercie należy podać numer telefonu kontaktowego.