WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W DZIERŻAWĘ W TRYBIE PRZETARGOWYM:

nieruchomość będącą własnością Gminy Nekla.

1. Działki nr 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12, 45/13 i 45/14 – położone w Nekli, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, o łącznej powierzchni 1,2140 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00009842/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Użytki: grunty orne RV – 0,7715 ha, grunty orne RVI – 0,3478 ha, łąki trwałe ŁV – 0,0947 ha.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie ze miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Nekli w rejonie ulicy Polnej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/251/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 listopada 2013 r. (ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 341 z dnia 15.01.2014 r.) działki nr 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/8, 45/9, 45/10 i 45/11 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działki nr 45/6 i 45/13 przeznaczone są pod drogi dojazdowe wewnętrzne, działka nr 45/14 przeznaczone jest pod teren drogi pieszej, działka nr 45/12 przeznaczona jest pod teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej a działka nr 45/7 przeznaczona jest pod tereny zieleni ekologicznej i wód powierzchniowych śródlądowych w tym Kanał Nekielski.
Stawka wywoławcza dzierżawy rocznej wynosi 1092,60 zł.

Uwaga: Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 października każdego roku dzierżawy, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  14.04.2017 r.
- zdjęto w dniu  08.05.2017 r.