NG.6733.2.2017                     Nekla dnia, 07.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 07.04.2017 r. została wydana decyzja, znak: NG.6733.2.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania pałacu w Nekli na siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bibliotekę, przedszkole, pomieszczenia biurowe oraz lokale użytkowe wraz z przebudową.
W związku z powyższym informujemy, że od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15.

Doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).