BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. , poz. 902)

 

OGŁASZA  NABÓR  NA

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ  W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1)   obywatelstwo polskie,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  nieposzlakowana opinia,

5)  wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, finanse,

6)  znajomość przepisów dotyczących podatku VAT,

7)  doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy na podobnym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) podstawowa znajomość przepisów o rachunkowości budżetowej, ustawy  o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ustawy o samorządzie gminnym,

2)  znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,

3)  umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,

4)  wysoka kultura osobista,

5)  odporność na stres,

6)  odpowiedzialność, samodzielność, dokładność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Zadania podstawowe:

1) prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów i wydatków w zakresie Urzędu Gminy,

2) przygotowywanie sprawozdań budżetowych kwartalnych, półrocznych i rocznych z wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy,

3) uzgadnianie i dekretacja wyciągu bankowego,

4) wystawianie faktur, not księgowych oraz prowadzenie ewidencji, rozliczanie, uzgadnianie, sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego,

5) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową dla: Biblioteki i Nekielskiego Ośrodka Kultury,

6) sporządzanie zestawienia obrotów i sald dla w/w jednostek oraz kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,

7) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych urzędu,

8) uzgadnianie ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną,

9) udział w pracach związanych z przygotowywaniem materiałów oraz uchwalaniem budżetu Gminy,

10) analiza oraz składanie z wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu,

11) przekazywanie dowodów do archiwum zakładowego w zakresie swojego stanowiska pracy,

12) wykonywanie innych, nie objętych niniejszym zakresem czynności spraw doraźnych zleconych przez Burmistrza i Skarbnika.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy).Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych  i umiejętnościach,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.922) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:

- napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 ,62-330 Nekla 

w  terminie  do dnia  30.04.2017 r.

 

      O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 04.05.2017 r.

 

9. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:

a)      ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.

 

 

        Nekla, dnia 31.03.2017 r.            

  

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

 Karol Balicki