BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)

 

OGŁASZA  NABÓR  NA

 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA DS.ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI KLIENTÓW  W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)  nieposzlakowana opinia,

5)  wykształcenie wyższe,

6)  doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy na podobnym stanowisku,

7)  znajomość języka angielskiego,

8) umiejętność biegłej obsługi komputera w  zakresie podstawowych programów pakietu Office,

9) umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych,

9) komunikatywność.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) podstawowa znajomość przepisów: ustawy  o samorządzie gminnym, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji  publicznej,

2)  umiejętność dobrej organizacji pracy,

3)  wysoka kultura osobista,

4)  odporność na stres,

5)  kreatywność, samodzielność, dokładność.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zadania podstawowe:

1) prowadzenie sekretariatu,

2) sprawowanie administracyjno-gospodarczej obsługi urzędu,

3) wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych, a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji korespondencji, jej przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie na zewnątrz i wewnątrz urzędu,

b) przygotowanie pomieszczeń z obsługą oraz protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza,

c) przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z burmistrzem, zastępcą burmistrza, sekretarzem lub kierowanie ich do właściwych referatów,

d) przygotowywanie pism zgodnie z poleceniem burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza,

e) zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt oraz materiały biurowe i kancelaryjne,

f) prowadzenie i rozliczanie kartotek ilościowych artykułów biurowych i chemiczno-przemysłowych,

g) prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych,

h) sporządzanie dokumentacji do rozliczania diet sołtysów za pełnienie funkcji sołtysa oraz za udział w zebraniu sołtysów,

i) prowadzenie rejestru udostępniania informacji publicznych,

j) prowadzenie książki kontroli urzędu,

k) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

l) zlecanie wykonywania pieczęci urzędowych,

ł) sporządzanie dokumentacji związanej z delegacjami służbowymi burmistrza i zastępcy burmistrza,

m) organizacyjne przygotowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz obsługa narad sołtysów.

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą klientów.

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej:  nekla.nowoczesnagmina.pl),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych  i umiejętnościach,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

6.Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z:

- napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi klientów w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla  w  terminie  do dnia  21.04.2017 r.

 

      O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 24.04.2017 r.

 

9. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez:

a)      ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną i/lub test kompetencyjny.

 

 

        Nekla, dnia 31.03.2017 r.            

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Karol Balicki