GP.6220.2.16.2015                                 Nekla 27.03.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.),

zawiadamiam

 że dnia 27.03.2017 r., została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla decyzja, znak: GP.6220.2.16.15.2015, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu grzebowiska dla małych zwierząt tj. na wyodrębnieniu
i ogrodzeniu powierzchni terenu o pow. 0,2 ha na którym dokonywane będzie grzebanie zwierząt domowych, przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 6/4 w Starczanowie
, gm. Nekla.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i gminy Nekla przy ul. Dworcowej oraz właściwym miejscowo sołectwie.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).