O b w i e s z c z e n i e
Starosty Wrzesińskiego
z dnia 22 marca 2017 r.
o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę


Starosta Wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.  353 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 22 marca 2017 r. została wydana decyzja nr 181/2017, znak: WB.6740.82.2017,
o pozwoleniu na budowę obejmujące:

BUDOWĘ  FARMY  FOTOWOLTAICZNEJ
 WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TOWARZYSZĄCĄ
/kat. obiektu VIII/

na działce oznaczonej numerem ewid. 6, obręb: 303003_5.0206 Mała Górka, jednostka ewidencyjna: 303003_5 Nekla – obszar wiejski.  


W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy zapoznać się można w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 16:00, wtorek –  środa od 12:00 do 15:00, czwartek – piątek od 7:00 do 10:00 w Wydziale Budownictwa Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, pokój nr 2 (parter), tel. 61 640-44-32.