OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

I. Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817).

Burmistrz Miasta i Gminy  Nekla informuje, że z dniem 27.01.2017 został ogłoszony otwarty konkurs ofert w następujących dziedzinach:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

W związku z powyższym ogłasza się nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji. W wyniku naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla wybierze przedstawicieli III sektora z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a)   są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
b)   nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w otwartym konkursie ofert poszczególnych rodzajach zadań,
c)   nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
d)   akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 
III. Zadania komisji konkursowej:
a)   merytoryczna ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,
b)   proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

W przypadku gdy:
a)   żadna z organizacji nie wskaże kandydata,
b)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji,
c)   powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 
IV. Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 03 marca 2017 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) oraz CV należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla.

V. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla zostaną powołane komisje do opiniowania ofert:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
VI. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) dotyczące wyłączenia pracownika.

Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracy komisji, gdy:
1) oferentem jest jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia;
2) oferentem jest osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
3) oferentem jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności lub podległości
służbowej;
4) oferentem jest osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo
osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w
stosunku nadrzędności lub podległości służbowej;
5) pozostaje w stosunku podległości lub nadrzędności służbowej z osobą zarządzającą lub
pełniącą funkcję głównego księgowego u oferenta;
6) pozostaje z oferentem lub osobą pełniącą funkcję głównego księgowego u oferenta w
stosunku mogącym budzić podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
7) osobą zarządzającą lub głównym księgowym oferenta są osoby, o których mowa w pkt 1
W związku z powyższym osoby wchodzące w skład komisji wypełniają stosowne oświadczenie.

VII. Treść ogłoszenia zamieszczono na stronach internetowych:
- Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Nekli: http://nekla.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Urząd Miasta i Gminy w Nekli, Ogłoszenia)
- Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu (zakładka: pożytek publiczny )
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG w Nekli, ul. Dworcowa 10.