ZZ.271.1.2017          
Nekla, dnia 17.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi w ulicy Ogrodowej w Nekli wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”:

została wybrana oferta złożona przez:

„BRUKARSTWO KASPRZAK” Sp. z o.o.
ul. D. Cieszyńskiego 10
63-720 Koźmin Wielkopolski

Cena wybranej oferty: 387 816,01 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2017 r.
Okres dodatkowej gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu dodatkowej gwarancji. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 35,00 pkt. oraz w kryterium okres dodatkowej gwarancji 5,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).