NG.6220.14.2.2016                                                                                Nekla 02.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 ust. 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm.),

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 28.12.2016 r., Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, złożonego przez pełnomocnika: AC Droga Adam Chmielewski, ul. Berlinga 16/25, 62-400 Słupca zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na budowie dróg gminnych w m. Nekielka – ul. Jana Pawła II, Nekielska i Wilcza przewidzianego do realizacji na dz. nr geod. 182/1, 123/5, 123/7, 169/10, 170/6, 146/4, 146/5, 170/7, 171/1, 173/8, 173/4, 173/16, 173/20, 174/5, 174/4, 175/4, 175/6, 152/2, 176/3, 176/5, 154/7, 177/8, 178/11, 178/8, 178/4, 179/5, 156/6, 180/2, 182/2, 96/3, 194/5, 193, 180/12, 231/1, 194/4, 146/6, 149/15, 152/1 obręb Nekielka, gm. Nekla, pow. wrzesiński.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 49 k.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez obwieszczenie. Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za dostarczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z dokumentacją w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla – I piętro, pok. nr 14 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 (w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00).
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 60, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 71): drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; planowana inwestycja zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po opiniowaniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrześni.