Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Nekla w 2017 roku

 

        I.            CEL KONKURSU

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania

publicznego Miasta i Gminy Nekla w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Miasta i Gminy Nekla w 2017 roku, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, propagowania aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz podniesienia poziomu sportu.

 

      II.            RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ

1.       W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - planowana dotacja 80 000,00 zł (wparcie udzielone w 2016 r. - 72 000,00 zł).

a)      Prowadzenie zajęć sportowych i treningów w różnych grupach wiekowych, organizacja oraz udział w rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych, prowadzonych przez poszczególne stowarzyszenia i kluby sportowe: m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, strzelectwo, badminton i inne dyscypliny sportowe.

2.       W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – planowana dotacja 15 000,00 zł (wparcie udzielone w 2016 r. – 30 000,00 zł).

a)  Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Gminy Nekla. Przewidywane jest wspieranie m.in. warsztatów i przedsięwzięć artystycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie malarstwa, rękodzieła, muzyki, filmu, teatru, tańca, fotografii, literatury itp.

b)  Realizacja przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego na terenie Gminy Nekla poprzez organizację uroczystości, wydanie publikacji  i innych.

c)   Realizacja przedsięwzięć promujących lokalne dziedzictwo kulturowe, np. sylwetki lokalnych twórców, lokalne historie i legendy, obiekty sakralne itp.

3.       W zakresie ochrony i promocji zdrowia – planowana dotacja 2 000,00 zł (wparcie udzielone w 2016 r. – 6 000,00 zł).

a)           Realizacja projektów promujących racjonalny sposób odżywiania się i kształtujących właściwe nawyki żywieniowe oraz aktywny tryb życia, z uwzględnieniem naszego otoczenia przyrodniczego.

b)           Realizacja projektów z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, polegających na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców poprzez rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka tych chorób, kształtowanie nawyku samokontroli oraz badań profilaktycznych.

c)            Realizacja projektów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

 

                III.            ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.       Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.       Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

3.       Wybór ofert zostanie dokonany w postępowaniu konkursowym.

4.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

5.       Wkład pozafinansowy mogą stanowić:

1)      koszt wykorzystania pomieszczeń i lokali,

2)      koszt wyposażenia i materiałów,

3)      praca wykonywana przez wolontariuszy i członków organizacji (nieodpłatnie), pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

a)      zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w pisemnym porozumieniu, zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

c)       jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12 zł brutto za jedną godzinę pracy.

6.       Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:

1)      poniesione przed terminem podpisania umowy na realizację zadania,

2)      niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

3)      na cele niezwiązane z działalnością statutową organizacji,

4)      z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

5)      z tytułu opłat i kar umownych,

6)      poniesione na przygotowanie oferty,

7)      związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów,

8)      związane z działalnością gospodarczą czy polityczną organizacji,

9)      na realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych bezpośrednio z realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

10)   związane z kosztami administracyjnymi (m.in. obsługa księgowa organizacji, opłaty telekomunikacyjne, co, czynsz za wynajem pomieszczeń, koszty sprzętu, wyposażenia i inwestycji), za wyjątkiem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

7.       Koszt koordynacji realizacji zadania może być sfinansowany z dotacji tylko w wysokości do 10% otrzymanej dotacji, jednakże nie więcej niż 300,00 zł.

 

 

                IV.            WARUNKI SKŁADANIA OFERT.

1.       Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania publicznego w wersji papierowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

                Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie:

                - druku oferty w sposób czytelny,

                - wszystkich punktów zawartych w druku oferty – w przypadku, gdy punkt zawarty w druku   oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”; niewypełnienie któregokolwiek z          punktów będzie równoznaczne z wpisaniem treści „nie dotyczy”.

                Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu                 podmiotu składającego. Oferta złożona przez podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze                 Sądowym (KRS) powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do zawierania    umów zgodnie z ww. dokumentem (Dział 2 KRS – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – Sposób reprezentacji podmiotu).

2.       Złożone oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych w przypadku, gdy:

1)      do wersji papierowej nie zostaną dołączone wszystkie wymagane załączniki,

2)      wersja papierowa zostanie złożona po wskazanym terminie,

3)      oferent nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinach objętych konkursem.

3.       Oferta w wersji papierowej musi być opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

4.       Do oferty przedkładanej na konkurs należy załączyć:

1)      statut lub inny akt regulujący status podmiotu i wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,

2)      sprawozdanie z działalności organizacji za 2016 rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności),

3)      aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji klubów sportowych),

4)      pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji),

5)      umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.

5.       Załączniki do oferty winny być:

1)      podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, (osoby uprawnione niedysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji),

2)      potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

6.       W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników – wraz z informacją, do której oferty zostały załączone.

 

7.       Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia odpowiada OFERENT.

 

 

                  V.            TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.    Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2017 r., a zakończy nie później niż 15 grudnia 2017 roku.

2.    Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Nekla.

3.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4.    Wszelkie zmiany związane z terminem i harmonogramem realizacji zadania winny być zgłaszane do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Nekli w formie pisemnej z prośbą o akceptację, minimum 14 dni przed terminem zakończenia realizacji zadania. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia korekty w innym terminie, jednak nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania.

 

                VI.            SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Kompletne oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 roku w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 8.00-16.00; wt.-pt. 7.00-15.00
  2. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy w Nekli (nie decyduje data stempla pocztowego).
  3.  Złożenie oferty po terminie wyklucza ją z dalszej procedury konkursowej.
  4. Kontakt tel. w godz. 8:00-15:00, Aleksandra Kujawa, Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu – tel. 61 43 73 195, a.kujawa@gminanekla.pl.

 

 

              VII.            TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

1.       Wybór ofert nastąpi nie później niż 21-ego dnia od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2.       Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty posiadające błędy formalne (nie uzupełnione po wezwaniu) zostaną odrzucone i nie będą podlegać analizie merytorycznej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty czytelne.

3.       Oferty będą oceniane dwuetapowo:

I etap – ocena pod względem formalnym dokonywana przez Kierownika Referatu Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, na podstawie karty, stanowiącej załącznik numer 2 do zarządzenia.

II etap – ocena pod względem merytorycznym dokonywana przez komisje konkursowe na podstawie karty oceny, stanowiącej załącznik numer 3 do zarządzenia.

4.       Ostateczną decyzję o wyborze oferty i wysokości udzielonych dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.

5.       Do zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

6.       O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu zakładka: pożytek publiczny oraz  drogą pocztową, listem poleconym.

7.       Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy w Nekli i nie będą odsyłane oferentowi.

 

            VIII.             DODATKOWE INFORMACJE

1.       Złożenie oferty w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.

Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono na stronach internetowych:

- Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Nekli: http://nekla.nowoczesnagmina.pl (zakładka: Urząd Miasta i Gminy w Nekli, Ogłoszenia)

- Urzędu Miasta i Gminy w Nekli: www.nekla.eu (zakładka: pożytek publiczny)oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG w Nekli, ul. Dworcowa 10.

Druk oferty – do pobrania z ww. stron internetowych.

2.       W przypadku gdy Burmistrz Miasta i Gminy Nekla przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, oferent może:

1)      odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Kierownika Referatu Promocji, Kultury, Ochrony Zdrowia, Pożytku Publicznego i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Nekli w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji;

2)      zaproponować zaktualizowany  harmonogram i kosztorys realizacji zadania, w wersji papierowej, oraz złożyć go w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nekli w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy.

3.       Burmistrz Miasta i Gminy Nekla może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferenta.

4.       Oferent jest zobowiązany do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie, w wersji papierowej, zgonie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

5.       Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Nekla, jest zobowiązany do:

1)      zamieszczania w miejscu realizacji zadania informacji, iż zadanie jest dofinansowane przez Gminę Nekla,

2)      zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacja zadania (plakatach, zaproszeniach, reklamach, banerach, stronach internetowych) zadania informacji, iż zadanie jest dofinansowane przez Gminę Nekla.