Nekla, dnia 27 stycznia 2017 roku

Gmina Nekla, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 tys. euro.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY NEKLA NA ROK 2017

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia wg podziału na:

- roboty budowlane

- dostawy

- usługi

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

(brutto)*

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

UWAGI

1.

Zakup energii elektrycznej

Usługa

Przetarg nieograniczony

307 420,00 zł

III kwartał

 

2.

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych emulsją i grysami

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

I kwartał

 

3.

Budowa drogi gminnej w m. Starczanowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

220 000,00 zł

II – III kwartał

 

4.

Przebudowa ul. Świerczewskiego oraz ul. Słowackiego etap I w Nekli

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300 000,00 zł

II – III kwartał

 

5.

Przebudowa dróg na terenie gminy Nekla

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

73 336,49 zł

II – III kwartał

 

6.

Budowa ul. Jana Pawła II w Nekielce

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100 000,00 zł

III – IV kwartał

 

7.

Zakup samochodu

Dostawa

Przetarg nieograniczony

99 999,00 zł

II kwartał

 

8.

Zakup beczkowozu

Dostawa

Przetarg nieograniczony

57 000,00 zł

II kwartał

 

9.

Zakup ciągnika

Dostawa

Przetarg nieograniczony

120 000,00 zł

II kwartał

 

10.

Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 500 000 zł

Usługa

Przetarg nieograniczony

378 750,00 zł

II kwartał

 

*) środki zabezpieczone w budżecie